Temeljem članka 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18) u svrhu uređenja naselja te uspostave i održavanja komunalnog reda u naselju Općinsko vijeće donosi Odluku o komunalnom redu kojom se propisuje uređenje naselja (uređenje pročelja, okućnica, dvorišta zgrada u dijelu koji je vidljiv površini javne namjene i dr.), način uređenja i korištenja površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu Općine Medulin, uvjete korištenja javnih parkirališta, javnih garaža, nerazvrstanih cesta, održavanje čistoće i čuvanje površina javne namjene i dr. Razlog donošenja nove Odluke je usklađenje sa odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18 i 110/18) i Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19).

 

 

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) Općina Medulin objavljuje prijedlog Odluke o komunalnom redu u svrhu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

 

 

Rok za dostavu primjedbi i prijedloga na Nacrt prijedloga odluke je do dana 22. srpnja 2019. godine.

 

 

Primjedbe na nacrt odluke mogu se slati na e-mail adresu: sanja.knapic@medulin.hr. ili goran.perusko@medulin.hr. ili neposrednom predajom u prijemnoj pisarnici Općine Medulin na adresi Centar 223, Medulin u uredovno radno vrijeme.

 

 

PRILOG: