Kategorija
Općina Medulin
Centar 223
52203 Medulin
HRVATSKA
Kontakt telefon

052 385 650

Kontakt mail

opcina@medulin.hr

Zdravstvo i socijalna srkb

Programom javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi na području Općine Medulin utvrđuju se lokalne potrebe u zdravstvu i socijalnoj skrbi u okviru samoupravnog djelokruga općine te u svojoj osnovi sadržava razradu oblika zaštite socijalno ugroženog pučanstva koja se temelji na aktima nadležnih tijela lokalne samouprave, a koji su svojom razinom, oblikom ili uvjetima za ostvarivanje iznad propisanih prava ili standarda u Republici Hrvatskoj.

Financiranje programa temeljeno je na sredstvima proračuna Općine.

Pojedini oblici zaštite navedeni u programu namijenjeni su socijalno ugroženim osobama koje svoja prava ne mogu ostvariti putem i na temelju programa Vlade Republike Hrvatske ili po drugim osnovama.

 

PRAVA I MOGUĆNOSTI IZ SOCIJALNOG PROGRAMA OPĆINE MEDULIN

POMOĆ U PREVLADAVANJU POSEBNIH TEŠKOĆA MATERIJALNA ZAŠTITA - ZAŠTITA BRAKA, OBITELJI, DJECE, MLADEŽI I OSOBA TREĆE ŽIVOTNE DOBI

Socijalno ugroženom stanovništvu osigurava se dodatna materijalna zaštita, kako slijedi:

  • korisnicima socijalnog programa općine jednokratno, ili u više navrata godišnje, osigurava se novčana pomoć ili paket s hranom, a na prijedlog  Socijalnog vijeća, načelnika općine, temeljeno na usvojenim kriterijima sadržanim u Odluci o socijalnoj skrbi na području Općine Medulin,
  • prema potrebi, a na prijedlog Socijalnog vijeća, načelnik općine osigurava jednokratnu novčanu pomoć ili paket s hranom obitelji ili pojedincu (samcu) koji se nađu u stanju materijalne ili socijalne ugroženosti,
  • umirovljenicima s područja Općine Medulin osigurava se dodatna materijalna zaštita ukoliko primanjima ulaze u dohodovni razred definiran Programom javnih potreba za svaku kalendarsku godinu.

 

POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD

Općina Medulin osigurava jednokratnu novčanu pomoć za svako novorođeno dijete roditelja s prebivalištem i boravištem na području Općine Medulin.

OBRAZAC_OM2_Zahtjev za isplatu naknade za novorodjence

 

SUBVENCIONIRANJE UČEŠĆA RODITELJA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

Podmiruju se troškovi boravka djece u predškolskim ustanovama za:

  • djecu poginulih, umrlih, zatočenih ili nestalih branitelja i civilnih žrtava domovinskog rata,
  • djecu invalida domovinskog rata i djecu civilnih invalida domovinskog rata čiji je invaliditet veći od 80% tjelesnog oštećenja, odnosno invalidnosti,
  • djecu korisnika socijalne pomoći,
  • djecu bez oba roditelja,
  • roditeljima koji u predškolskim ustanovama imaju istovremeno dvoje ili više djece.

Sufinanciranje se odnosi na osnovni program rada predškolske ustanove.

Iznimno, Općinski Načelnik može donijeti poseban Zaključak o subvencioniranju učešća roditelja u cijelosti, u slučajevima kada se utvrdi da se korisnik našao u posebnoj nedaći.

 

SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA PREHRANE U OSNOVNOJ ŠKOLI

Osigurava se pravo na sufinanciranje troškova prehrane učenicima osnovnih škola koji su korisnici dječjeg doplatka, socijalne pomoći, djeci bez oba roditelja, djeci čiji roditelji (domaćinstvo) imaju 3 i više djece i djeci poginulih branitelja.

Iznimno, pravo na podmirenje troškova toplog obroka u Osnovnoj školi Dr. Mate Demarin u Medulinu imaju i djeca koja nemaju prebivalište na području Općine Medulin, a žive u teškim socijalnim ili zdravstvenim prilikama, a na temelju zaključka Općinskog Načelnika.

Općinski Načelnik može donijeti poseban Zaključak o subvencioniranju učešća roditelja u cijelosti, u slučajevima kada se utvrdi da se korisnik našao u posebnoj nedaći.

 

OSIGURANJE PRAVA NA BESPLATAN PRIJEVOZ

Pravo na besplatan prijevoz u javnom prometu na linijama koje održava J.P. "Pulapromet" d.o.o. Pula osigurava se osobama sa stalnim boravkom na području Općine Medulin, koji su korisnici dodatne materijalne zaštite temeljem visine cenzusa određenog Programom javnih potreba za pojedinu kalendarsku godinu.

Iznimno, Općinski Načelnik može donijeti poseban Zaključak o ostvarivanju  prava na besplatan prijevoz u javnom prometu na linijama koje održava J.P. "Pulapromet" d.o.o. Pula osobama koje nisu korisnici spomenute pomoći, a na prijedlog Socijalnog vijeća Općine Medulin.

 

POMOĆ U OSIGURANJU ZDRAVSTVENE SKRBI

Pomoć se odobrava na temelju prijedloga liječnika opće prakse i zaključka Socijalnog vijeća koji, uz zdravstvene kriterije, uzima u obzir i socijalne i materijalne prilike potencijalnih korisnika.

Pružanje usluga zdravstvene pomoći i njege u kući Općina Medulin ugovara sa pravnim osobama ovlaštenim za pružanje te vrste usluga.

 

UKOP NEZBRINUTIH OSOBA I POMOĆ U SUFINANCIRANJU TROŠKOVA UKOPA

Podmiruju se u cijelosti troškovi ukopa nezbrinutih osoba umrlih na području Općine Medulin i osoba s prijavom boravka na području Općine Medulin, koje nemaju bliže srodnike koji bi bili u mogućnosti podmiriti troškove ukopa.

Sufinanciraju se troškovi ukopa osoba čija obitelj ima potrebu za materijalnom zaštitom, ukoliko je umrla osoba bila korisnik socijalnog programa Vlade RH i Općine Medulin ili ukoliko pomoć obitelji predloži Socijalno vijeće Općine. O visini pomoći odlučuje Vijeće.

 

DOPUNSKA MATERIJALNA ZAŠTITA VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Osiguravaju se sredstva za dopunsku materijalnu zaštitu vojnih i civilnih invalida rata i članova njihovih obitelji temeljem Odluke o dopunskoj materijalnoj zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, učesnika rata i članova njihovih obitelji Općine Medulin.

 

ZAŠTITA ČLANOVA OBITELJI OSOBA NA OBAVEZNOJ VOJNOJ SLUŽBI

Osiguravaju se sredstva za novčanu pomoć članovima obitelji čiji se hranitelj nalazi na obveznoj vojnoj službi temeljem Zakona o preuzimanju Zakona o zaštiti članova obitelji osoba na obveznoj vojnoj službi, do povratka istog iz vojne službe.

Mjesečni iznos navedenih novčanih sredstava određen je Rješenjem Zavoda za socijalni rad.

 

OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade vrši tijelo općinske uprave nadležno za komunalne poslove shodno mjerilima utvrđenim odgovarajućom Odlukom o oslobađanju plaćanja komunalne naknade.

Prilikom donošenja odluke o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade, nadležno tijelo u specifičnim slučajevima može zatražiti mišljenje Socijalnog vijeća općine.

 

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA AUTOBUSNOG PRIJEVOZA UČENICIMA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA S PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU OPĆINE MEDULIN

Općina Medulin sufinancirati će troškove autobusnog prijevoza učenicima osnovnih i srednjih škola koji iste pohađaju na području Grada Pule, a kojima se troškovi prijevoza ne podmiruju Odlukom resornog ministarstva ili nekom drugim aktom.

Uvjeti, način i iznosi definirati će se posebnim Zaključkom Općinskog Načelnika Općine Medulin.

 

Zdravstvo i socijalna skrb
Prelistajte MEDinfo
glasnik Općine Medulin
accessibility close
Alati pristupačnosti
text_increase Veliki tekst check
format_letter_spacing_wide Razmak slova check
contrast Invertiraj boju check
format_color_reset Crno-bijelo check
line_weight Razmak redova check