Kategorija
Općina Medulin
Centar 223
52203 Medulin
HRVATSKA
Kontakt telefon

052 385 650

Kontakt mail

opcina@medulin.hr

Komunalna naknada i komunalni doprinos
  • Komunalna naknada i komunalni doprinos
  • Naknada za uređenje voda
  • Komunalni doprinos

Komunalna naknada

Komunalna naknada je novčano javno davanje koje se plaća za održavanje komunalne infrastrukture. Istu plaćaju vlasnici, odnosno korisnici stambenog, poslovnog i garažnog prostora, građevinskog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti te neizgrađenoga građevinskog zemljišta.

Komunalna naknada je prihod proračuna jedinice lokalne samouprave koji se koristi za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture, a može se na temelju odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave koristiti i za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog , školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture.

 

Odluka o kumunalnoj naknadi

Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade

1. OBRAZAC 04 IZJAVE - NKN - PKO-NUV

2. OBRAZAC 05 slanje uplatnice preko e-maila

Diana Pikelj Milanović
Viša savjetnica za izdavanje akata i nadzor
052 385-658
diana.pikeljmilanovic@medulin.hr
Prelistajte MEDinfo
glasnik Općine Medulin
accessibility close
Alati pristupačnosti
text_increase Veliki tekst check
format_letter_spacing_wide Razmak slova check
contrast Invertiraj boju check
format_color_reset Crno-bijelo check
line_weight Razmak redova check