Kategorija
Općina Medulin
Centar 223
52203 Medulin
HRVATSKA
Kontakt telefon

052 385 650

Kontakt mail

opcina@medulin.hr

Pristup informacijama
  • Pristup informacijama
  • Ostvariavanje prava
  • Izvješća

Pristup informacijama

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija

Novi Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije objavljeni su u Narodnim novinama 141/22 a stupili su na snagu 6. prosinca 2022.
Više na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_12_141_2149.html

Općina Medulin je donijela Odluku o oslobađanju korisnika prava na informaciju naknade troškova dostave informacije kojom se oslobađa korisnika na informaciju od obveze plaćanja naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije koji ne prelaze iznos od 50 kn.

Odluku možete pročitati u prilogu. 

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13 i 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Zakon možete pogledati ovdje.

 

PRILOG:

Stefani Žmak
Službenik za informiranje
052 385-659stefani.zmak@medulin.hr
Prelistajte MEDinfo
glasnik Općine Medulin
accessibility close
Alati pristupačnosti
text_increase Veliki tekst check
format_letter_spacing_wide Razmak slova check
contrast Invertiraj boju check
format_color_reset Crno-bijelo check
line_weight Razmak redova check