Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Općine Medulin kao jedinice lokalne samouprave te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Općine Medulin.

 

Općinsko vijeće donosi:

 1. Statut Općine,
 2. Poslovnik o radu,
 3. odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
 4. proračun i odluku o izvršenju proračuna,
 5. godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
 6. odluku o privremenom financiranju,
 7. odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna,
 8. odluku o promjeni granice Općine Medulin,
 9. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
 10. osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,
 11. daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
 12. donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
 13. raspisuje lokalni referendum,
 14. bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,
 15. bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,
 16. odlučuje o pokroviteljstvu,
 17. donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
 18. imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
 19. donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.
 1. Veljović Vladimir – Predsjednik
 2. Jukopila Nina – Zamjenica predsjednika
 3. Medić Pero – Zamjenik predsjednika
 4. Buić Goran
 5. Bužleta Dina
 6. Grbavčić Ozren Josip
 7. Medica Matija
 8. Mihovilović Radolović Mirna
 9. Mišković Dražen
 10. Peruško Andi
 11. Privrat Darko
 12. Radošević Ines
 13. Ukotić Simeone

Komisija za izbor i imenovanja

 1. Vladimir Veljović, predsjednik
 2. Dina Bužleta, članica
 3. Pero Medić, član

Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost

 1. Vladimir Veljović, predsjednik
 2. Emil Jukopila, član
 3. Sandra Pavić, članica

Komisija za nagrade i druga priznanja:

 1. Ozren Josip Grbavčić, predsjednik
 2. Marko Zlatić, član
 3. Ivo Lorencin, član
 4. Pero Medić, član
 5. Goran Buić, član

Mandatna komisija

 1. Ozren Josip Grbavčić, predsjednik
 2. Andi Peruško, član
 3. Mirna Mihovilović – Radolović, članica

Odbor za financije

 1. Mirna Mihovilović – Radolović, predsjednica
 2. Marina Jakša, članica
 3. Ardian Kajtazi, član

Odbor za gospodarski razvoj

 1. Ozren Josip Grbavčić, predsjednik
 2. Vjekoslav Ladavac, član
 3. Dario Verbanac, član
 4. Alen Bobanović, član
 5. Igor Blašković, član

Odbor za odgoj i obrazovanje

 1. Mirna Leverić, predsjednica
 2. Gabrijela Matijević, članica
 3. Tamara Brussich, članica

Odbor za zaštitu okoliša i krajobraznu raznolikost

 1. Darko Privrat, predsjednik
 2. Ivo Lorencin, član
 3. Vedran Zec, član

Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i vodoprivredu

 1. Andi Peruško, predsjednik
 2. Neno Lorencin, član
 3. Vencel Arambašić, član

Odbor za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje

 1. Nina Jukopila, predsjednica
 2. Saša Mihaljević, član
 3. Josip Grakalić, član

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb

 1. Dina Bužleta, predsjednica
 2. Davor Zoričić, član
 3. Klaudio Benazić, član

Odbor za sport i rekreaciju

 1. Pero Medić, predsjednik
 2. Lea Ikić Čupev, članica
 3. Davor Škorić, član
 4. Saša Mihaljević, član
 5. Mattias-Franc Stojanović. član

Odbor za kulturu

 1. Goran Buić, predsjednik
 2. Darko Privrat, član
 3. Branka Popov Ostojić, članica

Odbor za mlade

 1. Dražen Mišković, predsjednik
 2. Ilenia Buršić, članica
 3. Ana-Mari Relota, članica

Odbor za lokalnu samoupravu, međunarodnu i međuopćinsku suradnju

 1. Ozren Josip Grbavčić, predsjednik
 2. Staša Radulović, članica
 3. Iv Gobo, član

Odbor za predstavke građana

 1. Goran Buić, predsjednik
 2. Ivo Lorencin, član
 3. Sandra Pavić, članica