Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Općine Medulin kao jedinice lokalne samouprave te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Općine Medulin.

 

Općinsko vijeće donosi:

 1. Statut Općine,
 2. Poslovnik o radu,
 3. odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
 4. proračun i odluku o izvršenju proračuna,
 5. godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
 6. odluku o privremenom financiranju,
 7. odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna,
 8. odluku o promjeni granice Općine Medulin,
 9. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
 10. osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,
 11. daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
 12. donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
 13. raspisuje lokalni referendum,
 14. bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,
 15. bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,
 16. odlučuje o pokroviteljstvu,
 17. donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
 18. imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
 19. donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.
 1. Mišković Dražen – Predsjednik
 2. Medica Matija – Zamjenik predsjednika
 3. Čalić Edi – Zamjenik predsjednika
 4. Rosanda Damir
 5. Afrim Fetai
 6. Jukopila Emil
 7. Kumar Daniele
 8. Leverić Mirna
 9. Zlatić Marko
 10. Modrušan Dragan
 11. Grujić Cukon Ornela
 12. Šimunović Paola
 13. Urti Josip
 14. Vidmar Verica
 15. Zuccon Claudio

Komisija za izbor i imenovanja

 1. Matija Medica, predsjednik
 2. Dražen Mišković, član
 3. Marko Zlatić, član

Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost

 1. Marko Zlatić, predsjednik
 2. Danijela Žgomba, članica
 3. Davor Peruško , član

Komisija za nagrade i druga priznanja:

1. Matija Medica, predsjednik
2. Marko Zlatić, član
3. Edi Čalić, član
4. Dražen Mišković, član
5. Emil Jukopila, član

Mandatna komisija

 1. Mirna Leverić, predsjednica
 2. Claudio Zuccon, član
 3. Edi Čalić, član

Odbor za financije

 1. Verica Vidmar, predsjednica
 2. Kristina Pliško, članica
 3. Mirna Mihovilović, članica

Odbor za gospodarski razvoj

 1. Dragan Modrušan, predsjednik
 2. Damir Rosanda, član
 3. Dario Verbanac, član
 4. Saša Leverić, član
 5. Safet Kadri, član

Odbor za odgoj i obrazovanje

 1. Daniele Kumar, predsjednik
 2. Miroslav Šop Kebert, član
 3. Nermina Mezulić, članica

Odbor za zaštitu okoliša i krajobraznu raznolikost

 1. Ornela Gujić – Cukon, predsjednica
 2. Tatjana Mišković, članica
 3. Frano Glavaš, član

Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i vodoprivredu

 1. Emil Jukopila, predsjednik
 2. Alen Peršić, član
 3. Guido Crnobori, član

Odbor za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje

 1. Damir Rosanda, predsjednik
 2. Mauro Hervat, član
 3. Eduard Klimić, član

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb

 1. Afrim Fetai, predsjednik
 2. Davor Zoričić, član
 3. Lorena Lazarić Stefanović, članica

Odbor za sport i rekreaciju

 1. Josip Urti, predsjednik
 2. Mate Mezulić, član
 3. David Gerlič, član
 4. Valter Terlević, član
 5. Davor Škorić, član

Odbor za kulturu

 1. Paola Šimunović, predsjednica
 2. Mario Rosanda, član
 3. Ines Radošević, članica

Odbor za mlade

 1. Dražen Mišković, predsjednik
 2. Aleksandra Milinović, članica
 3. Paola Šimunović, članica

Odbor za lokalnu samoupravu, međunarodnu i međuopćinsku suradnju

 1. Claudio Zuccon, predsjednik
 2. Valentina Buršić, članica
 3. Nermina Mezulić, članica

Odbor za predstavke građana

 1. Edi Čalić, predsjednik
 2. Davor Cukon, član
 3. Damir Rosanda, član