Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj: 25/13 i 85/15) i članka 28. Statuta Općine Medulin („Službene novine Općine Medulin”, broj: 2/2013), Načelnik Općine Medulin, dana 29. prosinca  2017. godine,  donosi zaključak kojim se utvrđuje Nacrt prijedloga odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Medulin, prema tekstu u privitku. Nacrt prijedloga odluke javno će se objaviti na internetskim stranicama Općine Medulin, radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Rok za dostavu primjedbi i prijedloga na Nacrt prijedloga odluke je 30 dana od dana objave, odnosno do 28. siječnja 2018.g..
Primjedbe na nacrt odluke mogu se slati na e-mail adresu: tatjana.stanko@medekoservis.hr

 

PRILOG: