Dana 13. ožujka 2023.  godine u DVD Domu na Mukalbi u Medulinu održana je 17. sjednica Općinskog vijeća – prva  u 2023. godini.

 

 

Sjednica  je kao i obično, započela aktualnim satom u kojem su vijećnici uputili niz zanimljivih pitanja načelniku Općine Ivanu Kircu, nadležnim pročelnicima, ravnateljima ustanova  i direktorima općinskih tvrtki.

 

 

Zbog dobrih financijskih  rezultata ukazala se potreba da se već u prvom tromjesečju  predlože izmjene i dopune općinskog proračuna kojim se ukupni prihodi i primici povećavaju se za 265.239,70 €, a rashodi i izdaci povećavaju se za 1.868.604,61 €. Razlika predstavlja povećanje prijenosa viška iz prethodne godine koje iznos 1.603.364,91 €.

 

 

Obzirom da se ove Izmjene i dopune proračuna donose u prvom tromjesečju, značajnijih očekivanih promjena na prihodovnoj strani nema, osim onih  na pozicijama koje se odnose na stanje realiziranih, odnosno nerealiziranih pomoći  za europske projekte.

Na rashodovnoj strani promjene su značajnije, a posljedica su povećanja prijenosa viška prihoda iz prethodne godine.

 

 

Ukupni rashodi poslovanja povećavaju se za 323.445,50 € a najznačajnija povećanja su na rashodima za intelektualne usluge, odnosno vanjske suradnike za pripremu EU projekata i javnu nabavu, te usluge evidentiranja oborinske odvodnje i nerazvrstanih cesta na što otpada oko 95.200,00 €, za dodatne potrebe za održavanje manifestacija oko 16.000,00 €, te oko 60.000,00 € za održavanje komunalne infrastrukture i javnih površina.

 

 

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se za 1.545.159,11 €, od čega se najznačajniji dio odnosi na rashode za kupnju  zemljišta za prometnice u iznosu od 534.775,00 €, a dodaje  se i projekt za gradnju Centra za starije osobe u Medulinu, za što se planira 130.000,00 €, povećava se stavke za bike stazu Premantura-Kamik za 225.000,00 €, temeljem provedenog postupka javne nabave povećavaju se  stavke za fotonaponske elektrane za 124.000,00 €, povećavaju se  ulaganja u dječja igrališta za 160.000,00 €,  ulaganja u prometnice za 114.000,00 €, a planirana su povećanja na stavkama javne rasvjete, groblja, plaža, oborinske odvodnje i dr.

 

 

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini povećavaju se za 124.950,00 €, a odnose na dodatna ulaganja na Sportskom centru Vinkuran, nadogradnju Dječjeg vrtića Medulin, te otkup razlike u kvadraturi prostora ambulante u Medulinu koja je utvrđena nakon izvršenog etažiranja.

 

 

Sukladno predloženim izmjenama proračuna predložila se izmjena programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture  te program javnih potreba u sportu.

 

 

Nakon toga, donijeta je godišnja odluka o  raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača iz proračuna Općine Medulin za 2023. godinu, temeljem koje se političkim strankama odnosno  kandidatima  s lista birača isplaćuje  godišnji iznos od 446,27 EUR-a po vijećniku, odnosno pripadnicama podzastupljenog spola   ta se naknada povećava za 10% te iznosi 490,89 eur-a.

 

 

Uslijedilo je donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Medulin s ažuriranim i  usklađenim  registrom nerazvrstanih cesta.

 

 

Sukladno odredbama Zakona o gospodarenju otpadom donijeta je Odluka o sprječavanju nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za sprječavanje odbačenog otpada na području Općine Medulin za 2023. godinu koja sadrži mjere sprječavanja protuzakonitog odbacivanja otpada i mjere uklanjanja protuzakonito odbačenog otpada, uključujući i kada je to primjenjivo, mjere uklanjanja naplavljenog morskog otpada. Mjere uključuju i evidentiranje lokacija protuzakonito odbačenog otpada te uspostavu sustava zaprimanja obavijesti o odbačenom otpadu.

 

 

Odlukom su  propisane  mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje istog koje će Općina Medulin, putem komunalnog redarstva provoditi na svom području kao i način postupanja komunalnog redarstva vezano uz uklanjanje nepropisno odbačenog otpada.

 

 

Kao još jedna od mjera  sprječavanja bespravne gradnje donijeta je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na građevine za javnu vodoopskrbu temeljem koje je propisano da  će se suglasnost za priključak za poljoprivredu i za ozakonjene građevine koje se koriste isključivo za potrebe poljoprivredne proizvodnje izdati isključivo ako na predmetnoj nekretnini ili predmetnom kompleksu zemljišta koji čini funkcionalnu cjelinu nije od strane komunalnog redarstva u provođenju nadzora uočena bespravna gradnja.

 

 

Sukladno traženju Ministarstva  prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine stavljena je van snage  Odluka o osnivanju Povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti projekta obzirom da, prema mišljenju  Ministarstva,  suglasnost Povjerenstva ne može biti  uvjet za izdavanje lokacijske dozvole već Povjerenstvo ima samo ovlasti za davanje instruktivnog  mišljenja.

 

 

Odlukom  o komunalnim djelatnostima na području Općine Medulin određeno je da se komunalna djelatnost usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama, povjerava trgovačkom društvu. Navedenu komunalnu djelatnost obavlja trgovačko društvo Buža d.o.o., Centar 223, Medulin, a Odlukom o organizaciji javnih parkirališta  u sustavu naplate  Općine Medulin urediti će se organizacija i način naplate parkiranja vozila, lokacije javnih parkirališta, vremensko ograničenje trajanja parkiranja, period naplate parkiranja, visina naknade za parkiranje, vrste i način korištenja parkirnih karata, uvjeti za stjecanje i način korištenja povlaštenih parkirnih karata, nadzor nad parkiranjem vozila i visinu ugovorne kazne na javnim parkiralištima u sustavu naplate Općine Medulin, te uvjete korištenja i visina naknade rezervacije parkirališnog mjesta na javnim parkirališnim površinama Općine Medulin.

 

 

Novom Odlukom uređuje se organizacija naplate parkiranja vozila na otvorenim  (uličnim) i na zatvorenim javnim parkiralištima Općine Medulin dok je Odluka iz 2021. uređivala  samo organizaciju naplate parkiranja na zatvorenim javnim parkiralištima Općine Medulin).

 

 

S obzirom na značajno zahtjevniju organizaciju naplatu parkiranja na otvorenim javnim parkiralištima Općine Medulin novom Odlukom bolje su se definirali pojmovi vezani za vrste parkirališta (ulična i izvanulična parkirališta), te su uvedeni i detaljno opisani novi pojmovi vezani za vrste (dnevna i satna parkirna karta) i uvjete kupnje parkirališnih karata, način i vrstu naplate (parkirni automati, SMS naplata, naplata putem aplikacije), nadzor i vođenje postupaka u slučaju povrede općih uvjeta parkiranja (Ugovorna kazna i nalog za plaćanje Ugovoren kazne).

 

 

Detaljnije se propisao način označavanja parkirališnih mjesta u sustavu naplate horizontalnom i vertikalnom signalizacijom (posebno je vezano za ulična/otvorena parkirališta i neasfaltirana parkirališta).

 

 

Definirani su posebni uvjeti za izdavanje povlaštene parkirališne karte (pretplatna parkirališna karta) za otvorena parkirališta. Pravo na tu vrstu karte ograničena je na pravne i fizičke osobe koje mogu dokazati da obavljaju registriranu djelatnost, odnosno stanuju ili se legalno bave iznajmljivanjem smještaja na području naplate parkiranja, te ako posjeduju valjani znak pristupačnosti (osobe sa invaliditetom), a ujedno obavljaju  registriranu djelatnost, odnosno stanuju ili se legalno bave iznajmljivanjem smještaja na području naplate parkiranja.

 

 

Zbog usklađenja s promjenom kuna u  eure, donesen  je novi pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave prema kojem je izravno ugovaranje s jednim gospodarskim subjektom  moguće za nabavu koja je procijenjena na 15.000,00 EUR-a dok se  za  nabavu roba i usluga  od 15.000,00 -26.540,00  EUR-a te za radove do 66.360,00 EUR-a provodi  ograničeno prikupljanje ponuda.

 

 

Zbog  povećanja efikasnosti rada općinske uprave  donijeta je Odluka o unutarnjem ustrojstvu upravnih odjela Općine Medulin temeljem koje su spojeni Upravni odjeli  za EU projekte, opću upravu i gospodarstvo  i onaj  za opće poslove i društvene djelatnosti.

 

 

Nastavno na   novu odluku o ustrojstvu, predloženo je donošenje nove odluke o koeficijentima  službenika i namještenika u kojoj su predviđeni koeficijenti za voditelje odsjeka i voditelje pododsjeka.

 

 

Kao i svakog proljeća donijeta je Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina za 2023. godinu i Plan rasporeda lokacija za zakup javnih površina tijekom 2023. godine.

Vijećnici su prihvatili izvješća o stanju sustava Civilne zaštite  za 2022. godinu, a usvojen je i

Godišnji  plan razvoja sustava Civilne zaštite na području Općine Medulin za 2023. godinu.

 

 

Sukladno zakonu o poljoprivrednom zemljištu   donijeti su Programi korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, te korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2023. godinu, dok je sukladno  Zakonu o gospodarenju  otpadom usvojeno Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Medulin za 2022. g.

 

 

Na koncu je usvojena posljednja točka dnevnog reda, Odluka o davanju prethodne suglasnosti za obavljanje sporednih djelatnosti u LNT “Puntica”  kojom je u luci nautičkog turizma Puntica omogućeno  obavljanje  sporednih djelatnosti kao što su djelatnosti održavanja plovila, popravka i izrade jedara, održavanja brodskih i vanbrodskih motora, autodizalice, podvodnih građevinskih radova i chartera.

 

 

OPĆINA MEDULIN