Kategorija
Općina Medulin
Centar 223
52203 Medulin
HRVATSKA
Kontakt telefon

052 385 650

Kontakt mail

opcina@medulin.hr

  • Početna
  • novosti
  • Odarbana novost
Općina Medulin Proračunom od 22,7 mil. eura rješava prioritetne projekte za svoje mještane
14.12.2023.

Dana 13. prosinca je u Medulinu održana 24. sjednica općinskog vijeća, na kojoj  je najveći broj točaka bio  rezerviran za  donošenje proračuna za 2024.

Sjednicu je vodio Drugi potpredsjednik Općinskog vijeća Općine Medulin HDZ-ov vijećnik Pero Medić,  u odsutnosti  Predsjednika vijeća Vladimira Veljovića i Prve potpredsjednice Nine Jukopila.

Nakon aktualnog sata, sjednica je započela izglasavanjem programa javnih potreba za 2024. godinu.

Program  javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi usvojen je u iznosu od  626.500,00 EUR-a, što je za gotovo 150.000,00   EUR-a  više nego  u 2023. godini.  Najveći dio  Programa odnosi se na aktivnosti predložene od strane Sportske zajednice Općine Medulin u iznosu od 351.000,00 EUR-a , dok je iznos od 74.000,00 EUR-a  planiran za održavanje sportskih dvorana, 111.000,00 EUR-a  za održavanje sportskih igrališta, a 90.500,00 planiran je za manifestacije i ostale programe u sportu.

Za  program javnih potreba u  kulturi  izdvojiti će se 142.300,00  EUR-a od čega se najveći dio odnosi na financiranje  programa  rada udruga u kulturi – nešto više od  58.000,00 EUR-a. Općina će  podupirati realizacije knjiga i publikacija od značaja za Općinu Medulin, a koje bilježe i valoriziraju povijest, tradiciju, jezik i kulturno naslijeđe mjesta i osoba s područja općine te otkrivaju zaboravljene ili promoviraju novootkrivene činjenice i dijelove naše povijesti i baštine, te su za to   planirana sredstva od 28.900,00  EUR-a.

Jedan od značajnijih programa javnih potreba je svakako program  javnih potreba  u zdravstvu i socijalnoj skrbi Općine Medulin.

Tim programom  obuhvaćen je zaista  velik broj naših mještana  a najznačajnije su  pomoći  u prevladavanju posebnih teškoća  - materijalna zaštita,  pomoć za novorođenčad, subvencioniranje učešća roditelja u predškolskim ustanovama, subvencioniranje troškova prehrane u osnovnoj školi, osiguranje prava na besplatan prijevoz, pomoć u osiguranju zdravstvene skrbi, ukop nezbrinutih osoba i pomoć u sufinanciranju troškova ukopa, dopunska materijalna zaštita vojnih i civilnih invalida rata i članova njihovih obitelji, sufinanciranje troškova autobusnog prijevoza učenicima osnovnih i srednjih škola s prebivalištem na području Općine Medulin i dr. oblici  pomoći.

Svim umirovljenicima s područja Općine Medulin osigurava se dodatna materijalna zaštita u iznosu od 55,00 EUR-a  mjesečno ukoliko ima primanja  manja od  300,00 EUR-a.

Iznosu od 800,00 EUR-a   izdvaja se za svako za svako novorođeno dijete roditelja s prebivalištem i boravištem na području Općine Medulin što predstavlja povećanje  od 100%  u odnosu na  2023. godinu.

Za javne potrebe u zdravstvu i socijalnoj skrbi, izdvaja se  561.590,00, što  u odnosu na 2023. godinu  predstavlja  povećanje za 225.3651,00 EUR-a odnosno za čak 40,13%.  Od toga se najveći dio (418.090,00 EUR-a) izdvaja za naknade umirovljenicima,  jednokratne pomoći stanovništvu,   hitna medicinska pomoć, rad područnih ambulanti prijevoz, pogrebni troškovi, nabava lijekova, pomoć za podmirenje troškova stanovanja i dr.

Osim toga, za sufinanciranje Dnevnog centra Veruda, Crvenog križa i  Sigurne kuće  izdvaja se  128.500  EUR-a, dok  se za rad udruga  sa socijalnim karakterom izdvaja  15.000,000 EUR-a.

Za program javnih potreba u  obrazovanju  izdvaja se 448.000,00 EUR-a odnosno 116.870,00 EUR-a više nego lani, a   od  čega je   215.000,00 EUR-a (što predstavlja gotovo 100% povećanje) namijenjeno  financiranju dodatnog standarda  u OŠ Dr. Mate Demarina, za sufinanciranje produženog boravka u pulskim osnovnim školama  planirano je  32.000,00 EUR-a,   dok se  za javne potrebe u srednjoškolskom i ostalom obrazovanju od lokalnog značenja (stipendije, nabava školske opreme,  sufinanciranje nabave udžbenika, za nagrađivanje izvrsnih učenika i studenata i dr)  izdvajaju se sredstva  u iznosu od  201.000,00  EUR-a. Općina Medulin trenutačno stipendira 61 studenta i to iznosom stipendije od 180,00 EUR-a, dok   su za trinaestero učenika osigurane stipendije u iznosu od po 80 EUR-a mjesečno.

Za program javnih potreba građana  planirana su sredstva  u iznosu od 46.200,00 EUR-a.

Za program održavanja  komunalne infrastrukture planirano je  preko 2,6 milijuna EUR-a,  od čega  su najznačajniji iznosi:  za održavanje čistoće javnih površina – 534.000,00 EUR-a, za zelene površine 613.000,00 EUR-a, javnu rasvjetu 378.000,00 EUR-a te održavanje  prometnica  176.000,00 EUR-a.

Program gradnje  komunalne infrastrukture  je  planiran u vrijednosti od  gotovo 6 milijuna EUR-a, što predstavlja povećanje od 100% u odnosu na izvorni  program gradnje  u 2023. godini.  Od toga će se više od 1,6 mil  EUR-a uložiti   u  gradnju nerazvrstanih cesta,  u javnu rasvjetu uložiti će se 132.000,00 EUR-a, u   pješačko biciklističke staze gotovo 2,6 mil. EUR-a. što predstavlja  povećanje od čak 357% u odnosu na izvorni program gradnje za 2023. Za  sustav oborinske odvodnje  planira se izdvojiti  695.830,00 EUR-a, za groblja 790.000,00  EUR-a te za nove javne zelene površine 113.500,00.

Potrebno je istaknuti da je osim predmetnog iznosa za nove zelene površine planirano i ozelenjavanje biciklističke staze Kamik – Mušoga i to iznosom od 34.987,00 EUR-a a što je sufinancirano iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Prometnice će se graditi i obnavljati u svim naseljima Općine, pa će tako  biti uređene prometnice u Medulinu, Banjolama, Pomeru, i Pješčanoj uvali.

Nakon gotovo 40 godina rješavanja imovinsko pravnih  odnosa realizirati će se   prometnica u Medulinu – Ulica  Sad, za što je planirano 90.000,00 EUR-a, nastaviti će se radovi na Vertikali Burle, započeti će se radovi na prometnici Mukalba – jug,  dok je za prometnice i parkirališta  u Pješčanoj planirano 106.000,00 EUR-a, za Premanturu 35.000,00 te za Pomer 30.000,00  EUR-a.

Javna rasvjeta će se također obnavljati i graditi u svim naseljima  u što  će se uložiti  132.000,00  EUR-a. Čak 790.000,00 EUR-a planirano je za izgradnju odnosno proširenja groblja u Pomeru,  Medulinu  i Premanturi.  Gotovo 700.000,00 EUR-a izdvojiti će se za oborinsku odvodnju u  svim naseljima, dok je preko 2.5 mil. EUR-a  planirano za gradnju pješačkih i biciklističkih staza, uređenje naselja i  plaža. 53.000,00 EUR-a uložiti će se u uređenje plaže u Premanturi, 51.000,00 EUR-a u plažu u Medulinu, a značajni su iznosi planirani za ulaganje u komunalnu infrastrukturu u svim naseljima.

Već kod  glasovanja o programima gradnje i održavanja, bilo je vidljivo da ovo općinsko vijeće neće biti nalik prethodnim  sjednicama. Naime, koalicijski partneri kandidacijske liste aktualnog načelnika, Ivana Kirca,  odnosno članovi kluba vijećnika kandidacijske liste Emila Jukopile i HDZ-a, Andi Peruško i Pero Medić glasovali su protiv  prijedloga  navedenih programa, pritom ne  iznoseći valjani razlog za takvo izjašnjavanje.

Nakon toga usvojen je proračun od Prijedlog Proračuna Općine Medulin za 2024. godinu utvrđen  u iznosu od 22.758.581,00 EUR, u 2025. godini 24.993.764,00 EUR, te u 2026. godini u iznosu od 23.999.206,00 EUR.

Rekordni proračun Općine Medulin od 22,7. miliona EUR-a koji sadrži kapitalne projekte, koji se već niz godina  najavljuju, kao što su izgradnja Centra za starije, nadogradnja dječjeg vrtića Medulin, izgradnja pješačko biciklističke staze, nastavak ulaganja u sustav odvodnje otpadnih voda i dr. podržali su vijećnici  kandidacijske liste nositelja Ivana Kirca: Dina Bužleta, Josip Ozren Grbavčić i Darko Privrat, vijećnici IDS-a: Mirna Mihovilović Radolović i Simeone Ukotić  te vijećnici  kandidacijske liste nositelja Gorana Buića: Goran Buić, Dražen Mišković i Matija Medica.

Goran Buić naglasio je kako ne može ne podržati  ovakav proračun, jer je razvojni, pun projekata za koje su dobiveni značajni  iznosi  financiranja iz europskih i/ili nacionalnih fondova. Ovim proračunom zadovoljiti će se potrebe  mještana Općine za boljom  komunalnom i društvenom infrastrukturom, a kako su mnogi od tih projekata planirani i za vrijeme njegovog mandata, nije krio zadovoljstvo što će se isti napokon realizirati.

Nasuprot tome, vijećnici Kluba  vijećnika  kandidacijske liste Emila Jukopile i HDZ-a, ponovno su paušalnom ocjenom kako je proračun netransparentan odbili podržati rekordan proračun Općine Medulin. Vijećnica NL Gorana Buića, Ines Radošević glasala je suzdržano.

Tijekom sjednice  istaknuto je kako je proračun kreiran i temeljem svih zahtjeva mještana na zborovima mještana koji se od ove godine održavaju prvi put nakon niza godina, temeljem zahtjeva stranaka koji su  izravno na web stranicama Općine  mogli kroz obrazac dostaviti sve svoje potrebe i prioritete. Svi programi javnih potreba, programi gradnje i održavanja bili su na javnom savjetovanju, ali na njih nije zaprimljena niti jedna primjedba ili prijedlog  vijećnika.

Prema ocjeni Instituta za javne financije Općina Medulin dobila je za transparentnost   čistu peticu, obzirom da je pri donošenju i objavi pet ključnih proračunskih dokumenata poštovala sve zakonske i podzakonske procedure, dajući sve  potpune, točne, pravovremene i razumljive informacije o proračunu kako bi  omogućili kontrolu prikupljanja i trošenja javnog novca.

Ukupni prihodi poslovanja u 2024. godini planiraju se u iznosu od 17.327.525,00 EUR-a  i za 18% su veći u odnosu na prijedlog II. rebalansa 2023. godine, te 32% veći od ostvarenja 2022. godine.

Porezni prihodi projicirani su za razdoblje 2024-2026. na temelju ostvarenja prihoda u 2023. godini i projekcija Ministarstva financija.

Prihodi od poreza planiraju se u 2024. godini s rastom od 6%. U 2024. godini zbog izmjena propisa ukida se prirez porezu na dohodak koji je na godišnjem nivou iznosio oko 250.000,00 €. Kao kompenzacijsku mjeru izmjenama Zakona omogućeno je jedinicama lokalne samouprave povećanje stopa poreza na dohodak, no Općina Medulin neće iskoristiti tu mogućnost, već će zadržati postojeće stope što bi trebalo rezultirati povećanjem dohotka mještana Općine Medulin. Također, zahvaljujući  zakonskim promjenama, omogućeno je povećanje iznosa poreza na kuće za odmor sa sadašnjih 1,99 €/m2 na maksimalnih 5,00 €/m2, pri čemu se Općina Medulin odlučila na povećanje na 4,00 €/m2 što je i osnovni razlog povećanja poreznih prihoda.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna  se odnose  na kapitalne pomoći iz ministarstava, fondova i agencija i Europske unije. U 2024. godini planira se u visini od 1.442.855,00 €, što je četverostruko više u odnosu na prijedlog posljednjeg rebalansa za 2023. godinu. Najveći iznos od 600.000,00 € odnosi se na nadogradnju vrtića u Medulinu, 270.600,00 € očekuje se za dom umirovljenika, 75.260,00 € za biciklističku stazu Kamik-Premantura, te 49.500,00 € za fiskalnu održivost dječjih vrtića. Ostatak pomoći očekuje se za sanaciju divljih odlagališta i nabavku kanti, za ozeljenjavanje bike staze Kamik-Premantura, ostatak sredstava za fotonaponske elektrane, te projekt Mladi u fokusu.

Ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2024. godinu planirani su u visini od 22.758.581,00 €, pri čemu su rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 12.893.693,00 €, rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 9.036.828,00 €, dok su izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova planirani u iznosu od 828.060,00 €.

Ono što su naši mještani iščekivali, i što će direktno utjecati na visinu  njihovih primanja su svakako Odluke o lokalnim porezima i odluka o visini  poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak.

Naime, Općina Medulin, nije, kako bi nadoknadila  gubitak prihoda od ukinutog prireza povećala porez na potrošnju, porez na korištenje javnih površina  ili stope poreza na dohodak, što će  izravno utjecati na povećanje  plaća svih mještana Općine Medulin  i to već od  plaće za prosinac, koja će se isplatiti u siječnju.

Manjak u proračunu nadoknaditi će se povećavanjem stope poreza na kuće za odmor, koji je povećan od 1,99 EUR-a na 4,00 EUR-a.

Donijeta je odluka o zabrani radova tijekom turističke sezone, obzirom da je turizam ipak glavna gospodarska  grana naših mještana, te se svakako želi gostima koji odluče kod nas provesti ljeto,  omogućiti miran boravak.

Na  završetku sjednice Općinskog vijeća  načelnik Općine Medulin, Ivan Kirac, zahvalio je svim vijećnicima na predanom radu i konstruktivnoj suradnji tijekom donošenja proračuna za nadolazeću godinu.

Naglasio je kako izglasavanje proračuna zahtijeva ozbiljan angažman, te je izrazio  zahvalnost   na konstruktivnom pristupu i donošenju odluka koje će služiti zajednici u cjelini.

OPĆINA  MEDULIN

Prelistajte MEDinfo
glasnik Općine Medulin
accessibility close
Alati pristupačnosti
text_increase Veliki tekst check
format_letter_spacing_wide Razmak slova check
contrast Invertiraj boju check
format_color_reset Crno-bijelo check
line_weight Razmak redova check