Kategorija
Općina Medulin
Centar 223
52203 Medulin
HRVATSKA
Kontakt telefon

052 385 650

Kontakt mail

opcina@medulin.hr

 • Početna
 • novosti
 • Odarbana novost
Dana 06. rujna 2023. godine u DVD Domu na Mukalbi u Medulinu održana je 21. sjednica Općinskog vijeća – prva nakon ljetne stanke
11.09.2023.

Sjednica  je kao i obično, započela aktualnim satom u kojem su vijećnici uputili niz zanimljivih pitanja načelniku općine Ivanu Kircu, nadležnim pročelnicima i direktorima općinskih tvrtki.

Vijećnici su donijeli Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Medulin za razdoblje 2023. – 2026. čiji je cilj uspostava organiziranog i učinkovitog sustava civilne zaštite te povezivanje svih sudionika:   povjerenika, žurnih službi i građana radi smanjenja rizika od velikih nesreća i katastrofa, pružanja  brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe.

Nakon iscrpnog obrazloženja pročelnice Silvije Perica vijećnici su usvojili Polugodišnji  izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Medulin za  prvu polovicu 2023. godinu.

Prihodi od poreza naplaćeni su u iznosu od 4.022.142,52 €, što je za 40,1% više nego 2022. godine, te čak 67% plana. Porez i prirez na dohodak veći je za 9,9%, a za čak 124,6% je veći porez na promet nekretnina, kao i porez na kuće za odmor koji je veći za 134,3%, što je sve posljedica ažuriranja baze podataka obveznika poreza na kuće za odmor, kao i dinamičnog tržišta nekretnina. Obzirom na navedeno, do kraja godine se očekuje veća naplata od planirane, dok se svi ostali prihodi naplaćuju u skladu s planom.

Svi su  rashodi ostvareni u skladu s planom, i gotovo su svi rashodi uvećani u odnosu na proteklu godinu  zbog povećanja cijena  pružatelja usluga, povećanja materijalnih rashoda, iznosa sufinanciranja i sl.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  Općine Medulin i Dječjeg vrtića Medulin iznosili su u 2023. godini 1.308.589,86 € što je 49,6% više od  prethodne godine odnosno  25% planiranog iznosa.

Rashodi za nabavu zemljišta  u prvom polugodištu iznosili su 404.040,11 € što je 138,8%  više od ostvarenog prethodne godine, a sukladno dinamici rješavanja imovinsko pravnih odnosa za gradnju novih prometnica. U odnosu na plan realizacija je u skladu s očekivanjima i iznosi 50%.

Za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2023. godini utrošeno je 881.133,66 €, što je 26% više nego 2022. godine, te 20% plana.

Najznačajniji projekti koji su započeti ili realizirani u prvom polugodištu su:

 • Modernizacija javne rasvjete 350.371,52 €
 • Oborinska odvodnja    43.633,74 €
 • Fekalna kanalizacija 121. 402,42 €
 • Uređenje plaža   79. 355,63 €
 • Uređenje naselja   93.418,96 €
 • Fotonaponske elektrane   35.302,60 €
 • Dom za starije 113.625,00 €
 • Vodovodna mreža   44.231,14 €
 • Uređenje prometa   80.970,02 €

Pročelnica Sanja Folo izložila je prijedlog  Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Medulin – građevinsko područje naselja obzirom da je zbog planiranja doma za starije osobe na drugoj lokaciji, prestala potreba za promjenom namjene građevine – bivšeg hotela Arcus iz ugostiteljsko turističke namjene u javnu i društvenu namjenu.

Vijećnici su donijeli Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Medulin te na Pravilnik o plaćama u Dječjem vrtiću Medulin   kojima su predviđena nova radna mjesta stručnih suradnika – socijalnog pedagoga, edukacijskog rehabilitatora, logopeda, pomoćnika , povećan je broj odgojitelja, spremačica  i dr. te su određeni i koeficijenti za obračun plaće sukladno navedenim promjenama.

Na koncu su vijećnici prihvatili izvješće o radu JVP za 2022. i izvješće o  radu  “Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre “ za 2022. godinu

OPĆINA  MEDULIN

foto/MedulinFM

Prelistajte MEDinfo
glasnik Općine Medulin
accessibility close
Alati pristupačnosti
text_increase Veliki tekst check
format_letter_spacing_wide Razmak slova check
contrast Invertiraj boju check
format_color_reset Crno-bijelo check
line_weight Razmak redova check