Člankom 10. stavkom 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/1385/1569/22) propisano je da su tijela javne vlasti obvezna na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objavljivati, između ostaloga, zakone i ostale propise koji se odnose na njihovo područje rada.

 

 

UREDSKO POSLOVANJE

Zakoni i podzakonski propisi

 

Uredba o uredskom poslovanju (NN 75/21 ),
Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/1898/19114/22),
Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (NN 90/02),
Pravilnik o predaji arhivskog gradiva arhivima (NN 90/02),
Pravilnik o korištenju arhivskog gradiva (NN 61/18 , 98/19, 121/19),
Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 63/04),
Zakon o upravnim pristojbama (NN 115/16114/22).

 

 

UDRUGE

Zakoni i podzakonski propisi

Zakon o udrugama (NN  74/1470/1798/19151/22)

 

OPĆI POSLOVI

 

Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14118/14154/14 94/1896/18)

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/2246/22119/22)

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03100/04141/0638/09123/1156/1698/19)

Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN 36/200463/2008133/201363/2014)

Zakon o koncesijama (NN 69/17107/20)

Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (NN  23/2004101/200439/200663/2008125/2010102/201183/201210/2017)

Zakon o sportu ( NN 141/22)

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97107/0794/1398/1957/22)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/1286/12126/1294/13152/1407/1768/1898/1964/20151/22)

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)

 

PRORAČUN

Zakonski i podzakonski propisi

 

Zakon o proračunu (Narodne novine 144/21)
Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 127/17138/20151/22)
Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine 115/16106/18121/1932/20138/20151/22)
Zakon o lokalnim porezima (Narodne novine 115/16 , 101/17114/22)
Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine 73/1399/13148/13153/13143/14115/16106/18121/19138/2039/22113/22)
Zakon o obveznim odnosima (Narodne novine 35/0541/08125/1178/1529/18126/21114/22156/22))
Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine 108/12144/1281/13112/1371/1578/15114/22),
Zakon o upravnim pristojbama (Narodne novine 115/16, 114/22)
Zakon o mjenici (Narodne novine 74/9492/10)
Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24/13102/171/20 i 147/20)
Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 55/09139/10)
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine 124/14115/1587/163/18, i 126/19)
Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine 3/1593/15135/152/1728/17112/18 i 126/19)
Uredba o Tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine 156/22)
Pravilnik o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (Narodne novine 115/12, 82/17, 154/22)
Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine 79/1385/13 – ispravak, 160/13,35/14157/14130/151/1741/17, 128/17, 1/19, 1/20, 1/21, 73/21, 41/22, 133/22)

 

 

RAČUNOVODSTVO

Zakonski i podzakonski propis

 

Zakon o proračunu (Narodne novine 144/21)
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine 124/14,115/1587/163/18, i 126/19)
Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine 3/15 i93/15135/152/1728/17112/18 i 126/19)
Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine 26/10120/13, 1/20)

FINANCIJSKA OPERATIVA

Zakonski i podzakonski propis

 

Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine 115/16106/18121/1932/20138/20151/22)
Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine 73/1399/13148/13153/13,143/14115/16106/18121/19138/2039/22113/22)
Zakon o doprinosima (Narodne novine 84/08152/0894/0918/1122/12144/12148/13,41/14143/14115/16, 106/18)
Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Narodne novine 68/1802/2046/2047/20)
Zakon o platnom prometu (Narodne novine 66/18114/22))
Ovršni zakon (Narodne novine   112/1225/1393/1455/1673/17131/20114/22)
Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine 80/13137/1398/19)
Opći porezni zakon (Narodne novine 115/16106/18121/1932/2042/20114/22)
Uredbu o izdacima za službena putovanja u inozemstvo koji se korisnicima državnog proračuna priznaju u materijalne troškove (Narodne novine 50/199273/199375/199374/199427/200192/2005148/201426/2016119/2016124/2017117/2019135/2020140/202162/2022145/2022)
Pravilnik o porezu na dohodak (Narodne novine 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20, 1/21, 102/22, 112/22, 156/22, 1/23)
Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine 79/1385/13-ispravak, 160/1335/14,157/14130/151/1741/17, 128/17, 1/19, 1/20, 1/21, 73/21, 41/22, 133/22)
Pravilnik o doprinosima (Narodne novine 2/099/09 – ispravak, 97/0925/1161/1286/13,157/14128/17)
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine 124/14,115/1587/163/18, i 126/19)
Pravilnik o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima (Narodne novine 71/1846/22155/22)
Odluka o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika (Narodne novine 151/14)
Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (Narodne novine 52/201394/2014144/2021)
Zakon o obveznim odnosima (Narodne novine 35/0541/08125/1178/1529/18126/21114/22156/22)

OPĆINSKI PROPISI

Statut Općine Medulin (Službene novine Općine Medulin br. 2/13, 2/18,81/,2/20,1/21)

 

JAVNA NABAVA
Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16114/22)
Zakon o sprječavanju sukoba interesa (Narodne novine  143/21)
Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (Narodne novine 10/12)
Uredba o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine  10/12)
Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (Narodne novine 65/17)
Pravilnik o mjerilima koja se koriste u postupcima javne nabave vozila za cestovni prijevoz (Narodne novine 11/14)

 

MJESNI ODBORI

Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine 56/90, 135/97, 8/98,  113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/0160/01129/05109/07125/0836/0936/09150/11144/1219/13137/15123/1798/19144/20)
Zakon o lokalnim izborima (Narodne novine 144/12121/1698/1942/20144/2037/21)
Zakon o naseljima (Narodne novine 39/22)
Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (Narodne novine  86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13, 110/15)

 

Zaštita od požara
Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10114/22)

Vatrogastvo
Zakon o vatrogastvu (NN 125/19114/22)

 

POSLOVI STJECANJA I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA I UREĐIVANJE VLASNIČKO PRAVNIH ODNOSA

 
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/9668/98137/9922/0073/00129/00114/0179/06141/06146/0838/09153/09143/12152/1481/1594/17),
Zakon o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/0541/08125/1178/1529/18126/21114/22156/22),
Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine br.  153/1365/17114/1839/1998/19),
Zakon o nasljeđivanju (Narodne novine br. 48/03163/0335/05127/1333/1514/19),
Zakon o zemljišnim knjigama (Narodne novine br. 63/19128/22),
Zakon o uređenju imovinsko pravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (Narodne novine br. 80/11144/21),
Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (Narodne novine br. 78/15),
Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva) (Narodne novine br. 121/2013, 61/18).

 

PROSTORNO PLANIRANJE

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/2013, 65/2017, 114/2018, 39/2019, 98/2019)

Zakon o gradnji (NN 153/2013, 20/2017, 39/2019, 125/2019)

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/2012, 143/2013, 65/2017, 14/2019)

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/2018, 110/2018, 32/2020)

Zakon o grobljima (19/1998, 50/2012, 89/2017)

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/1999, 151/2003, 157/2003, 100/2004, 87/2009, 88/2010, 61/2011, 25/2012, 136/2012, 157/2013, 152/2014, 98/2015, 44/2017, 90/2018, 32/2020, 62/2020, 117/2021)

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima(NN 112/2017, 34/2018, 36/2019, 98/2019,31/2020, 74/2022)

Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (NN 98/12, 139/14)

Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (NN 93/2017)

Pravilnik o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola (NN 105/2017, 108/2017)

Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/2019, 65/2020)

Pravilnik o održavanju građevina (NN 122/2014, 98/2019)

 

 

KOMUNALNI POSLOVI

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN  68/18110/1832/20)
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN  91/9668/98137/9922/0073/00129/00114/0179/06141/06146/0838/09153/09143/12152/1481/1594/17)
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/1365/17114/1839/1998/19)
Zakon o gradnji (NN 153/1320/1739/19125/19)
Zakon o cestama  (NN 84/1122/1354/13148/1392/14110/19144/21114/22114/2204/23)
Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12143/1365/1714/19)

Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (NN 101/11 i 98/12)
Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 15/19)
Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada (NN 90/10, 111/10, 55/12)
Prekršajni zakon (NN 107/0739/13157/13110/1570/17118/18114/22)

Zakon o zaštiti od buke (NN 30/0955/13153/1341/16114/1814/21)
Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/1373/1714/1998/19)
Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13)