Člankom 10. stavkom 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15) propisano je da su tijela javne vlasti obvezna na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objavljivati, između ostaloga, zakone i ostale propise koji se odnose na njihovo područje rada.  

 

 

UREDSKO POSLOVANJE

Zakoni i podzakonski propisi

 

Uredba o uredskom poslovanju (NN 7/09 ), 
Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97), 
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 64/00), 
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 65/09,  46/17), 
Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (NN 90/02), 
Pravilnik o predaji arhivskog gradiva arhivima (NN 90/02), 
Pravilnik o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99), 
Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 63/04), 
Zakon o upravnim pristojbama (NN 115/16).


UDRUGE

Zakoni i podzakonski propisi

Zakon o udrugama (NN 74/14), 

 

PRORAČUN

Zakonski i podzakonski propisi

 

Zakon o proračunu (Narodne novine 87/08136/1215/15)
Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine
117/9369/9733/0073/00127/0059/01107/01117/01150/02147/03132/0626/07,73/0825/12147/14100/15115/16)
Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine 
115/16)
Zakon o lokalnim porezima (Narodne novine 
115/16)
Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine 
73/1399/13148/13153/13143/14,115/16)
Zakon o obveznim odnosima (Narodne novine 
35/0541/08125/1178/15)
Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine 
108/12144/12,81/13112/13),
Zakon o upravnim pristojbama (Narodne novine 
115/16)
Zakon o mjenici (Narodne novine 
74/9492/10)
Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 
24/13)
Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 
55/09139/10)
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine 
124/14,115/1587/16)
Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine 
3/15 i93/15135/152/17)
Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2017. (Narodne novine 
11/1738/17)
Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2017. godinu(Narodne novine 
13/1759/17)
Uredba o Tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine 
8/1737/17)
Pravilnik o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (Narodne novine 
115/12)
Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine 
79/1385/13 – ispravak, 160/13,35/14157/14130/151/1741/17)

 

RAČUNOVODSTVO

Zakonski i podzakonski propis

 

Zakon o proračunu (Narodne novine 87/08136/1215/15)
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine 
124/14,115/1587/16)
Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine 
3/15 i93/15135/152/17)
Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine 
26/10120/13)

 


FINANCIJSKA OPERATIVA

Zakonski i podzakonski propis

 

Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine 115/16)
Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine 
73/1399/13148/13153/13,143/14115/16)
Zakon o doprinosima (Narodne novine 
84/08152/0894/0918/1122/12144/12148/13,41/14143/14115/16)
Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima (Narodne novine 
157/1336/1596/15)
Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Narodne novine 
91/10112/12)
Zakon o platnom prometu (Narodne novine 
133/09 i 136/12)
Ovršni zakon (Narodne novine 
112/1225/1393/1455/1673/17)
Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine 
80/13 i 137/13)
Opći porezni zakon (Narodne novine 
115/16)
Uredba o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa temeljem radnog odnosa (Narodne novine 
49/12,31/14)
Uredbu o izdacima za službena putovanja u inozemstvo koji se korisnicima državnog proračuna priznaju u materijalne troškove (Narodne novine 
50/9273/93)
Pravilnik o porezu na dohodak (Narodne novine 
10/17)
Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine 
79/1385/13-ispravak, 160/1335/14,157/14130/151/1741/17)
Pravilnik o doprinosima (Narodne novine 
2/099/09 – ispravak, 97/0925/1161/1286/13,157/14)
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine 
124/14,115/1587/16)
Pravilnik o obrascu R-Sm (Narodne novine  
38/0542/0564/0573/05116/06135/06,126/07135/09)
Pravilnik o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima (Narodne novine 
6/13)
Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2017. godinu (Narodne novine 
2/17)
Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2017. (Narodne novine 
11/1738/17)
Odluka o načinu otvaranja transakcijskih računa (Narodne novine 
3/1135/1150/1189/11,101/11135/1156/1218/1323/1310/14150/14 i 64/16)
Odluka o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika (Narodne novine 
151/14)
Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (Narodne novine 
76/1252/1394/14)
Zakon o obveznim odnosima (Narodne novine 
35/0541/08125/1178/15)

 


OPĆINSKI PROPISI

Statut Općine Medulin (Službene novine Općine Medulin 
br. 2/2013)

 

JAVNA NABAVA
Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine 120/2016)
Zakon o sprječavanju sukoba interesa (Narodne novine 26/1112/1248/1357/15)
Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (Narodne novine 10/12
Uredba o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine  10/12)
Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (Narodne novine 06/12125/14)
Pravilnik o mjerilima koja se koriste u postupcima javne nabave vozila za cestovni prijevoz (Narodne novine 11/14)

 

MJESNI ODBORI

Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine 56/90, 135/97, 8/98,  113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15)
Zakon o lokalnim izborima (Narodne novine 144/12)
Zakon o naseljima (Narodne novine 54/88)
Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13, 110/15)
 

 

Zaštita od požara
Zakon o zaštiti od požara (
NN 92/10)

Vatrogastvo
Zakon o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02 – Odluka Ustavnog suda RH, 96/03, 139/04 – Pročišćeni tekst, 174/04, 38/09, 80/10) 

 

POSLOVI STJECANJA I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA I UREĐIVANJE VLASNIČKO PRAVNIH ODNOSA
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/9668/98137/9922/0073/00114/0179/06141/06146/0838/09153/09143/12 i 152/14),
Zakon o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/0541/08125/1178/15),
Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13),
Zakon o nasljeđivanju (Narodne novine br. 48/03163/0335/05,127/1333/15),
Zakon o zemljišnim knjigama (Narodne novine br. 91/9668/98137/99114/01100/04107/07152/08126/1055/1360/13),
Zakon o uređenju imovinsko pravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (Narodne novine br. 80/11),
Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (Narodne novine br. 78/15),
Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva) (Narodne novine br. 121/2013).

 

PROSTORNO PLANIRANJE

 • Zakon o prostornom uređenju (NN 153/2013, 65/2017, 114/2018, 39/2019, 98/2019)
 • Zakon o gradnji (NN 153/2013, 20/2017, 39/2019, 125/2019)
 • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/2012, 143/2013, 65/2017, 14/2019)
 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14)
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/2018, 110/2018, 32/2020)
 • Zakon o grobljima (19/1998, 50/2012, 89/2017)
 • Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/1999, 151/2003, 157/2003, 100/2004, 87/2009, 88/2010, 61/2011, 25/2012, 136/2012, 157/2013, 152/2014, 98/2015, 44/2017, 90/2018, 32/2020, 62/2020, 117/2021)
 • Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima(NN 112/2017, 34/2018, 36/2019, 98/2019,31/2020, 74/2022)
 • Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (NN 98/12, 139/14)
 • Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (NN 93/2017)
 • Pravilnik o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola (NN 105/2017, 108/2017)
 • Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/2019, 65/2020)
 • Pravilnik o održavanju građevina (NN 122/2014, 98/2019)

 

 

KOMUNALNI POSLOVI

• Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95; 70/97; 128/99; 57/00; 129/00; 59/01; 26/03; 82/04; 110/04; 178/04; 38/09; 79/09; 153/09; 49/11; 84/11; 90/11; 144/12; 94/13; 153/13; 147/14; 36/15)
• Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96; 68/98; 137/99; 22/00; 73/00; 129/00; 114/01; 79/06; 141/06; 146/08; 38/09; 153/09; 143/12; 152/14)
• Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13)
• Zakon o gradnji (NN 153/13)
• Zakon o cestama  (NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)
• Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13)


• Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (NN 101/11 i 98/12)
• Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 136/06, 135/10, 14/11 i 55/12)
• Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada (NN 90/10, 111/10, 55/12)
• Prekršajni zakon (NN 107/09, 39/13, 157/13, 110/15)


• Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13)
• Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)
• Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/139)