Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija

 

Novi Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije objavljeni su u Narodnim novinama 141/22 a stupili su na snagu 6. prosinca 2022.
Više na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_12_141_2149.html

 

Općina Medulin je donijela Odluku o oslobađanju korisnika prava na informaciju naknade troškova dostave informacije kojom se oslobađa korisnika na informaciju od obveze plaćanja naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije koji ne prelaze iznos od 50 kn.

 

Odluku možete pročitati u prilogu. 

 

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13 i 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

 

Zakon možete pogledati ovdje.

 

PRILOG:

Stefani Žmak, bacc.oec.

Ana Žufić, mag. turism. cult. zamjenica službenice za informiranje

 

Općina Medulin
Centar 223
52203 Medulin

 

tel.: 052/385-659
e-mail: stefani.zmak@medulin.hr 

Općina Medulin javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva.

 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Općine Medulin.

 

Zahtjev se predaje na predviđenom obrascu kojeg možete preuzeti ovdje:

 

Ispunjeni obrazac možete :

  1. poslati mailom na adresu pisarnica@medulin.hr.
  2. poslati poštom na: Općina Medulin, Centar 223, 52203 Medulin
  3. osobno uručiti u pisarnicu Općine Medulin

 

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija

 

Pravo na ponovnu uporabu informacija uređeno je člankom 27. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15 (pročišćeni tekst):

(1) Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(2) U svrhu ponovne uporabe tijela javne vlasti nemaju obvezu informaciju izraditi, prilagođavati ili izdvajati dijelove informacija ako to zahtijeva nerazmjeran utrošak vremena ili sredstava, niti se od tijela javne vlasti može zahtijevati da nastavi ažurirati, nadograđivati i pohranjivati informacije u svrhu ponovne uporabe.

(3) Na pitanja koja nisu posebno uređena ovom glavom primjenjuju se na odgovarajući način ostale odredbe ovoga Zakona.«

 

Sukladno članku 29. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15 (pročišćeni tekst), u zahtjevu za ponovnu uporabu informacija, osim podataka iz članka 18. stavka 3., podnositelj zahtjeva mora navesti i:

1) informacije koje želi ponovno upotrijebiti,

2) oblik i način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija i

3) svrhu u koju želi ponovno upotrijebiti informacije (komercijalna ili nekomercijalna svrha).

 

 

 

 

Na pristup informacijama ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.

 

Temeljem Odluke o oslobađanju korisnika prava na informaciju naknade troškova dostave informacije, korisnik prava na informaciju je oslobođen od obveze plaćanja naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije koji ne prelaze iznos od 50,00 kn.

 

U nastavku možete pročitati cijelu Odluku.