IMG_7053Dana 19. lipnja 2019. godine održan je 1. koordinacijski sastanak za projekt Izgradnja reciklažnog dvorišta Kamik. Sastanak je održan u svrhu pripreme i koordinacije aktivnosti koje prethode početku građevinskih radova.

 

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija „ u  financijskom razdoblju 2014.-2020.

Ukupna vrijednost cijelog projekta izgradnje reciklažnog dvorišta Kamik iznosi 3.937.905,37 kn (s PDV-om), od kojih bespovratna sredstva iznose 3.295.667,00 kn, odnosno 85 % vrijednosti investicije.

 

Sukladno provedenom postupku javne nabave za izvođača radova građenja i usluge opremanja reciklažnog dvorišta Kamik odabrano je društvo Zanitel d.o.o., dok je postupkom jednostavne nabave za građevinski nadzor odabrano društvo Master consulting d.o.o.

 

Utvrđeno je da se sve projektne aktivnosti odvijaju prema vremenskom planu, a završetak građevinskih radova se planira u listopadu ove godine.