Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Strana, provest će se od dana 28.09.2021. godine do dana 05.10.2021. godine u ukupnom trajanju od 8 dana.

 

Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Strana provest će se od dana  28.09.2021. godine do dana 05.10.2021. godine u ukupnom trajanju od 8 dana. Javno izlaganje o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Strana izvršit će se dana 30.09.2021. godine s početkom u 17:00 sati u prostorijama u prostorijama vatrogasnog doma DVD Medulin, Biškupije 283 u naselju Medulin.

 

Primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Strana nadležna tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te građani i udruge mogu dostavljati tijekom provođenja javne rasprave zaključno s danom 05.10.2021. godine i to pismenim putem na adresu: OPĆINA MEDULIN, Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Centar 223, 52203 Medulin ili na e-mail adresu pisarnice: pisarnica@medulin.hr, sve putem Obrasca koji će biti objavljen uz Prijedlog plana ili sa naznakom: PRIMJEDBA NA ID DPU STRANA (KLASA: 350-02/19-01/0022).

 

Molimo da detaljni tekst pogledate u prilogu ovog teksta.

 

PRILOG