Objavljen je Javni natječaj za Referenta-icu-komunalni-a redar-ka – jedan-na izvršitelj-ica na neodređeno vrijeme i za Referenta-icu-poljoprivredni-komunalni-a redar-ka – jedan-na izvršitelj-ica na neodređeno vrijeme.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

 

Tekst Javnog natječaja nalazi se u prilogu.

 

PRILOZI: