U elektroničkom oglasniku javne nabave Općina Medulin objavila je Zapisnik s otvaranja ponuda, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i Odluku o poništenju za Izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta Kamik koji možete pronaći klikom na link:  https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2534621

 

 

OPĆINA MEDULIN