Općina Medulin objavila je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje Rješenja za obavljanje prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom.

 

Rok za podnošenje zahtjeva temeljem Javnog poziva jest 15 dana od dana objave javnog poziva u dnevnom tisku, odnosno do 27. ožujka 2019. godine.

 

 

Zahtjevi koji pristignu poštom ili budu predani u pisarnicu nakon dana 27. ožujka 2019. godine, smatrati će se zakašnjelima neovisno o datumu predaje ponude na poštu, te će se odbaciti.

 

Detalje možete pročitati u Javnom pozivu koji se nalazi u prilogu, te preuzeti potrebnu dokumentaciju za prijavu.

 

 

PRILOG: