Iz Albaneža d..o.o. i Med Eko Servisa d.o.o. obavještavaju korisnike njihovih usluga kako su uspostavili besplatnu uslugu slanja računa u elektroničkom obliku, kojom se omogućuje da se računi za uslugu umjesto u papirnatom obliku, kao do sada, šalju na e-mail adresu korisnika.

Suglasnost se može u svakom trenutku opozvati te se računi ponovo počinju dostavljati u papirnatom obliku.

 

Ispunjeni obrazac suglasnosti potrebno je dostaviti putem e-maila na adrese za Albanež na info@albanez.hr, a za Med Eko Servis na reklamacije@medekoservis.hr odnosno poštom na adresu Albanež d.o.o., Pomer 1, Pomer te Med Eko Servis d.o.o., Pomer 1, Pomer.

 

Obrazac za prihvat računa u elektroničkom obliku na e-mail adresu može se preuzeti na web stranicama Albaneža, https://www.albanez.hr i Med Eko Servisa https://www.medekoservis.hr u PDF formi.