Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Općine Medulin kao jedinice lokalne samouprave te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Općine Medulin.

 

Općinsko vijeće donosi:

 1. Statut Općine,
 2. Poslovnik o radu,
 3. odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
 4. proračun i odluku o izvršenju proračuna,
 5. godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
 6. odluku o privremenom financiranju,
 7. odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna,
 8. odluku o promjeni granice Općine Medulin,
 9. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
 10. osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,
 11. daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
 12. donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
 13. raspisuje lokalni referendum,
 14. bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,
 15. bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,
 16. odlučuje o pokroviteljstvu,
 17. donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
 18. imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
 19. donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.
 1. Zlatić Marko – Predsjednik
 2. Medica Matija – Zamjenik predsjednika
 3. Jukopila Emil – Zamjenik predsjednika
 4. Neven Iveša
 5. Leverić Mirna
 6. Lorencin Serđo
 7. Milovan Jovan
 8. Mišković Dražen
 9. Peruško Viktor
 10. Valter Blašković
 11. Radolović Rosanda Divna
 12. Ukotić Simeone
 13. Vidmar Verica
 14. Zoričić Davor
 15. Zuccon Claudio

Komisija za izbor i imenovanja

 1. Verica Vidmar, predsjednica
 2. (u postupku imenovanja), član
 3. Zlatić Marko, član

Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost

 1. Verica Vidmar, predsjednica
 2. Claudio Zuccon, član
 3. Serđo Lorencin, član

Mandatna komisija

 1. Leverić Mirna, predsjednica
 2. Ukotić Simeone, član
 3. Peruško Viktor, član

Odbor za financije

 1. Matija Medica, predsjednik
 2. Kristina Pliško, članica
 3. Tea Gobo, članica

Odbor za gospodarski razvoj

 1. Viktor Peruško, predsjednik
 2. Dalibor Lorencin, član
 3. Saša Leverić, član
 4. Dragan Modrušan, član
 5. Ivo Lorencin, član

Odbor za odgoj i obrazovanje

 1. Mirna Leverić, predsjednik
 2. Tanja Carić, član
 3. Lorena Pliško Seferagić, član

Odbor za zaštitu okoliša i krajobraznu raznolikost

 1. Matija Medica, predsjednik
 2. Isabela Čelović, član
 3. Frano Glavaš, član

Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i vodoprivredu

 1. Emil Jukopila, predsjednik
 2. Dean Kirac, član
 3. Josip Urti, član

Odbor za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje

 1. (u postupku imenovanja), predsjednik
 2. Renzo Lorenzin, član
 3. Dario Verbanac, član

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb

 1. Davor Zoričić, predsjednik
 2. Ratko Crnobori, član
 3. Vesna Sperath, član

Odbor za sport i rekreaciju

 1. Neven Iveša, predsjednik
 2. Mate Mezulić, član
 3. David Gerlič, član
 4. Valter Terlević, član
 5. Ivan Prijić, član

Odbor za kulturu

 1. Mirna Leverić, predsjednica
 2. Daniele Kumar, član
 3. Ines Radošević, član

Odbor za mlade

 1. Dražen Mišković, predsjednik
 2. Mirna Mihovilović, član
 3. Toni Brkić, član

Odbor za lokalnu samoupravu, međunarodnu i međuopćinsku suradnju

 1. Claudio Zuccon, predsjednik
 2. Edvino Štifanić, član
 3. Nenad Seferagić, član

Odbor za predstavke građana

 1. Milovan Jovan, predsjednik
 2. Davor Cukon, član
 3. Atdhe Tanushaj, član