Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Općine Medulin kao jedinice lokalne samouprave te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Općine Medulin.

 

Općinsko vijeće donosi:

 1. Statut Općine,
 2. Poslovnik o radu,
 3. odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
 4. proračun i odluku o izvršenju proračuna,
 5. godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
 6. odluku o privremenom financiranju,
 7. odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna,
 8. odluku o promjeni granice Općine Medulin,
 9. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
 10. osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,
 11. daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
 12. donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
 13. raspisuje lokalni referendum,
 14. bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,
 15. bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,
 16. odlučuje o pokroviteljstvu,
 17. donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
 18. imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
 19. donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.
 1. Zlatić Marko – Predsjednik
 2. Medica Matija – Zamjenik predsjednika
 3. Čalić Edi – Zamjenik predsjednika
 4. Blašković Valter
 5. mr.sc. Afrim Fetai
 6. Jukopila Emil
 7. Kumar Daniele
 8. Leverić Mirna
 9. Mišković Dražen
 10. Modrušan Dragan
 11. Novak Tomislav
 12. Urti Jospi
 13. Vidmar Verica
 14. Zuccon Claudio
 15. Žgomba Danijela

Komisija za izbor i imenovanja

 1. Medica Matija, predsjednik
 2. Mišković Dražen, član
 3. Zlatić Marko, član

Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost ( u postupku imenovanja)

 1. – , predsjednik
 2. – , član
 3. – , član

Mandatna komisija

 1. Leverić Mirna, predsjednica
 2. Zuccon Claudio, član
 3. Čalić Edi, član

Odbor za financije ( u postupku imenovanja)

 1. – , predsjednik
 2. – , član
 3. – , član

Odbor za gospodarski razvoj ( u postupku imenovanja)

 1. – , predsjednik
 2. – , član
 3. – , član
 4. – , član
 5. – , član

Odbor za odgoj i obrazovanje ( u postupku imenovanja)

 1. – , predsjednik
 2. – , član
 3. – , član

Odbor za zaštitu okoliša i krajobraznu raznolikost ( u postupku imenovanja)

 1. – , predsjednik
 2. – , član
 3. – , član

Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i vodoprivredu ( u postupku imenovanja)

 1. – , predsjednik
 2. – , član
 3. – , član

Odbor za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje ( u postupku imenovanja)

 1. – , predsjednik
 2. – , član
 3. – , član

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb ( u postupku imenovanja)

 1. – , predsjednik
 2. – , član
 3. – , član

Odbor za sport i rekreaciju ( u postupku imenovanja)

 1. – , predsjednik
 2. – , član
 3. – , član
 4. – , član
 5. – , član

Odbor za kulturu ( u postupku imenovanja)

 1. – , predsjednik
 2. – , član
 3. – , član

Odbor za mlade ( u postupku imenovanja)

 1. – , predsjednik
 2. – , član
 3. – , član

Odbor za lokalnu samoupravu, međunarodnu i međuopćinsku suradnju ( u postupku imenovanja)

 1. – , predsjednik
 2. – , član
 3. – , član

Odbor za predstavke građana ( u postupku imenovanja)

 1. – , predsjednik
 2. – , član
 3. – , član