Općina Medulin privela je kraju provedbu Programa izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom pod nazivom  “Saberi se − poberi sve, odvoji opasno − pospremi korisno”.

 

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., a ukupna vrijednost projekta iznosi 583.243,51 kn, dok bespovratna sredstva Kohezijskog fonda iznose 495.756,93 kn, što predstavlja 85% ukupno prihvatljivih troškova projekta.

 

 

 

Općina Medulin je provela projekt sa Gradom Vodnjan – Dignano, u suradnji sa komunalnim tvrtkama Med eko servis d.o.o. i Contrada d.o.o. Sve projektne aktivnosti su provedene na području općine Medulin i grada Vodnjana – Dignano.

 

 

Razdoblje provedbe projekta je bilo od 06. lipnja 2018. godine do 06. veljače 2020. godine.

 

 

Cilj projekta je bio podizanje razine svijesti svih dobnih skupina na području obuhvata projekta, o važnosti smanjenja nastanka otpada, odvojenog prikupljanja otpada, kućnog kompostiranja i ponovne uporabe otpada.

 

 

Ciljane skupine uključene u projekt su bile djeca (predškolska djeca od 3 do 7 godina i školska od 7 do 14 godina), mladi (od 15 do 18 godina), odgojno-obrazovne institucije, edukatori (nastavnici / profesori u osnovnim školama, odgajatelji u vrtićima te udruge koje provode izobrazno – informativne aktivnosti iz područja održivog gospodarenja otpadom), žene, umirovljenici, turisti, milenijska generacija i poslovna javnost.

 

 

U sklopu projekta je provedeno niz izobrazno – informativnih aktivnosti koje su pridonijele cilju projekta.

 

 

Od tiskanog promotivnog materijala izrađene su dvije brošure i dva letka. Jedna brošura i letak sa savjetima o smanjenju nastanka i ponovnoj uporabi otpada u kućanstvu, a druga brošura i letak služe kao vodič za građane o odvojenom prikupljanju otpada. Izrađeni su i informativno – edukativni plakati za potrebe edukacije turista sa kalendarom odvoza otpada na hrvatskom, engleskom, njemačkom i talijanskom jeziku. U školama su postavljeni informativno – edukativni plakati koji prikazuju procese recikliranja papira i kartona, plastike, metala i stakla. Izrađeni su plakati za potrebe promocije tribina održanih u Medulinu i Vodnjanu – Dignano te plakati za potrebe promocije obilježavanja Svjetskog dana zaštite okoliša u Medulinu i Tjedna smanjenja nastanka i ponovne uporabe otpada u Vodnjanu – Dignano.

 

 

Emitirani su radijski spotovi na Radio Istri i Medulin fm-u te emitirane su emisije o gospodarenju otpadom u kojima su gostovali stručnjaci sa područja gospodarenja otpadom.

 

 

Tv emisije, spotovi i kviz emisije su emitirani na Tv Novoj.

 

 

U školama su provedene radionice, natjecanje za izrađene makete od recikliranog otpada te dodjeljene nagrade.

 

 

Za djecu koja pohađaju vrtiće i niže razrede osnovnih škola sa područja Općine Medulin i Grada Vodnjana – Dignano odigrana je predstava „Recikloman spašava budućnost“ u izvedbi Udruge Teatar naranča.

 

 

Na internetskim portalima Ipress i Istarski.hr objavljeni su elektronički oglasi.

 

 

Izrađena je aplikacija za pametne telefone (iOS i Android), u svrhu detekcije divljih odlagališta i nepropisno odloženog otpada. Aplikacija omogućuje građanima fotografiranje divljeg odlagališta otpada i nepropisno odloženog otpada, slanje fotografije i GPS lokacije otpada, u bazu podataka koja je dostupna za pregled i obradu komunalnim redarima Općine Medulin i Grada Vodnjana – Dignano.

 

 

 

Obimom i brojem provedenih izobrazno – informativnih aktivnosti Općina Medulin i Grad Vodnjan – Dignano, pridonijeli su pozitivnim promjenama u sustavu gospodarenja otpadom.

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.

 

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 583.243,51 kn, a bespovratna sredstva Kohezijskog fonda iznose 495.756,93 kn.

 

loga saberi_novo