U sklopu projekta „Građenje reciklažnog dvorišta Kamik“, u Banjolama, na Kamiku, izgrađeno je reciklažno dvorište. Ukupna vrijednost projekta je 3.937.905,37 kn. Dodijeljena bespovratna sredstva iznose 3.295.667,00 kn, a navedeni iznos predstavlja 84,9999983% ukupno prihvatljivih troškova Projekta.

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

 

 

Razdoblje provedbe projekta je bilo od 17. kolovoza 2018. godine, do 01. siječnja 2020. godine.

 

 

Svrha projekta je bila doprinijeti povećanju stope odvojenog prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

 

 

U sklopu projekta, osim građevinskih radova, odnosno izgrađenog reciklažnog dvorišta Kamik, odrađeno je niz edukacija građana i radionica te aktivnosti koje se odnose na promidžbu i vidljivost projekta.

 

 

Rezultati projekta obuhvaćaju i tiskani promotivni materijal, edukativnog karaktera. Bojanka pod nazivom „Morske avanture jednoga Jure“, bojanka je, koju su osmislila djeca Osnovne škole Dr. Mate Demarina Medulin i to Područne eko škole Banjole, na temu zaštita bioraznolikosti mora i odvojeno prikupljanje, ponovna uporaba i smanjivanje otpada.

 

 

U letku koji je izrađen u sklopu projekta, nalaze se informacije o svim vrstama otpada koje se mogu odložiti u reciklažnom dvorištu. Izrađena je evidencijska kartica koju će korisnici reciklažnog dvorišta dobiti kada prvi put donesu otpad u reciklažno dvorište. Za popunjenih svih 12 polja evidencijske kartice sa pečatima, od strane zaposlenika Med eko servisa d.o.o., tj. nakon 12 dolazaka u reciklažno dvorište, korisnici će dobiti nagradno jedan dodatan besplatan odvoz zelenog ili glomaznog otpada godišnje, s adrese stanovanja.

 

 

U sklopu projekta provedeno je ukupno 14 informativno – edukativnih radionica, od čega 4 za učenike i učitelje, 7 za mjesne odbore, 1 za članove Savjeta mladih i organizacije civilnog društva, 1 o Zelenoj javnoj nabavi za zaposlenike javne uprave, ustanova i javnih tvrtki te 1 na temu odvojeno prikupljanje, smanjenje nastanka i ponovna uporaba otpada na radnom mjestu. Sve su radionice obuhvaćale temu koja se odnosi na ulogu mobilnog i novoizgrađenog reciklažnog dvorišta.

 

 

Održavanjem sajma razmjene igračaka na kojemu su djeca dječjeg vrtića Sunčica i Eko škole u Banjolama razmjenjivala igračke, knjige, društvene igre i sl., obilježen je tjedan smanjenja nastanka i ponovne uporabe otpada.

 

 

U sklopu projekta su organizirane dvije uspješne akcije prikupljana tekstila.

 

 

Školarci iz Medulina i Banjola su izradili 2 makete reciklažnog dvorišta od recikliranog otpada, za koje su im uručene nagrade, a bili su i u obilasku novoizgrađenog reciklažnog dvorišta, gdje su imali prilike vidjeti i čuti gdje se koja vrsta otpada odlaže.

 

 

Na području općine Medulin, postavljena su 4 jumbo plakata s ciljem informiranja stanovništva o novoizgrađenom reciklažnom dvorištu.

 

 

Na drušvenim mrežama, za vrijeme trajanja projekta provedena je informativna kampanja.

 

 

Na radijskoj postaji Medulin FM emitiran je radio spot.

 

 

Izrađen je letak na hrvatskom, engleskom, njemačkom i talijanskom, o sustavu odvojenog prikupljanja otpada za privatne iznajmljivače, odnosno za turiste koji borave u privatnom smještaju sa ciljem njihova informiranja. Letak je dostupan u papirnatom obliku u Turističkoj zajednici Općine Medulin, dostupan je u glasniku Općine Medulin MEDinfo, br. 59, iz prosinca 2019. godine, na 23. i 24. stranici, a može se i preuzeti sa web stranica Općine Medulin na http://medulin.hr/wp-content/uploads/2019/02/Letak_na_4_jezika.pdf, Med eko servisa d.o.o. i Turističke zajednice Općine Medulin.

 

 

Provedbom svih aktivnosti u sklopu projekta izgrađeno je reciklažno dvorište, a stanovništvo je educirano na temu gospodarenja otpadom, što će pridonijeti većem postotku selektvinog prikupljana otpada te jednostavnijoj selekciji otpada.

 

 

Stanovništvo je upoznato sa ulogom reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom.

Korisnici (fizičke osobe) reciklažnog dvorišta su educirani o pravilnom korištenju reciklažnog dvorišta i odvajanju otpada u kućanstvima na području općine Medulin.

Sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br.: 117/17) reciklažnim dvorištem upravlja tvrtka za komunalnu djelatnost Med eko servis d.o.o.

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

 

 

Zajedno do fondova EU.

 

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.937.905,37 kn, a bespovratna sredstva iznose 3.295.667,00 kn.

reciklazno