Na temelju čl. 19., 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11), te čl. 4. i 40. Pravilnika o unutarnjem redu Općine Medulin (Službene novine Općine Medulin br. 6/2016), pročelnica Upravnog odjela za poslove načelnika objavljuje:

 

 

OGLAS

na određeno vrijeme, na puno radno vrijeme,

 radi poslova čiji se opseg privremeno povećao

 za radna mjesta

 

 

REFERENT-ICA ZA KOMUNALNI SUSTAV

u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i komunalni sustav

 • 1 izvršitelj/ica,
 • stručno znanje: srednja stručna sprema građevinskog, arhitektonskog ili drugog tehničkog usmjerenja, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu (MS Office, Outlook, Autocad).

 

i

 

REFERENT-ICA ZA OPĆINSKE POREZE

u Upravnom odjelu za proračun i financije

 • 1 izvršitelj/ica,
 • stručno znanje: srednja stručna sprema ekonomskog smjera, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu.

 

 

U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijama u službu propisane člancima 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11).

 

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto, uz obvezu da isti položi u roku od godine dana od dana prijma u službu.

 

Osobe se primaju u službu na određeno vrijeme radi poslova čiji se opseg privremeno povećao, uz uvjet probnog rada od dva mjeseca, obzirom da je predvidivo trajanje službe najmanje šest mjeseci.  

 

U oglasu mogu sudjelovati osobe oba spola.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da su nezaposleni.

 

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava oglasom, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti navedeni su na web stranici Općine Medulin www.medulin.hr pod Natječaji i javna nabava, Natječaji za radna mjesta, na linku: http://medulin.hr/natjecaji-i-javna-nabava/natjecaji-za-radna-mjesta/  i na oglasnoj ploči Općine Medulin, odnosno u PRILOGU ovog oglasa.

 

Uz pismenu prijavu, s naznakom za koje radno mjesto se podnosi prijava, treba obvezno priložiti:

 • životopis,
 • presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu prema čl. 29. st. 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu (NN 53/91, 70/91, 28/92, 113/93, 4/94 i 130/11), tj. važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice,
 • presliku dokaza o završenom školovanju tj. svjedodžbe o završnom ispitu,
 • presliku elektroničkog zapisa izdanog od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrde izdane od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu,
 • presliku uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak, izdanog od Općinskog suda, ne starijeg od 3 mjeseca,
 • presliku dokaza o položenom državnom stručnom ispitu,
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da ne postoje zapreke za prijem u službu iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, NN 61/11),
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o poznavanju rada na računalu (MS Office, Outlook, Autocad) – za radno mjesto Referent-ica za komunalni sustav,
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o poznavanju rada na računalu – za radno mjesto Referent-ica za općinske poreze i
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o prihvaćanju javne objave podataka kandidata prijavljenog na oglas na web stranicama Općine Medulin medulin.hr .

 

Sukladno odredbi članka 7. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN br. 74/10, 142/11 i 53/12), isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočiti će se izvornik.

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja Rješenja o prijmu u službu.

 

Kandidati su dužni u životopisu detaljno opisati poslove koje su do sada radili kako bi se usporedbom s opisom poslova radnog mjesta na koje su se javili moglo utvrditi ispunjavaju li propisani uvjet radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

 

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa i koji imaju urednu prijavu. Urednom prijavom smatra se ona prijava koja je potpuna, odnosno koja sadrži sve navedene podatke i priloge.

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepravodobne i nepotpune prijave na oglas ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.

 

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa obavijestiti će se o tome pisanim putem.

 

Na web stranici www.medulin.hr pod Natječaji i javna nabava, Natječaji za radna mjesta, na linku: http://medulin.hr/natjecaji-i-javna-nabava/natjecaji-za-radna-mjesta/  i na oglasnoj ploči Općine Medulin objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere. Ukoliko kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua, a po potrebi i putem provjere praktičnog rada na određenim poslovima.

 

Za svaki dio provjere znanja i sposobnosti kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

 

Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju i provjeri praktičnog rada, ako je ta provjera provedena.

 

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata povjerenstvo za provedbu oglasa utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

 

Izvješće o provedenom postupku i rang-listu kandidata povjerenstvo će dostaviti pročelniku nadležnog Upravnog odjela.

 

Općina Medulin zadržava pravo zatražiti direktno od poslodavca za sve ili dio kandidata/kinja, potvrdu o dosadašnjem obavljanju poslova, o kvaliteti i opsegu obavljenih poslova te je li se kandidat/kinja pridržavao/la zadanih rokova.

 

Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Pula, na adresu: Općina Medulin, Centar 223, 52203 Medulin, obvezno s naznakom: „Za oglas – Referent-ica za komunalni sustav – ne otvaraj“ ili „Za oglas – Referent-ica za općinske poreze – ne otvaraj“.  

 

 

 

KLASA: 112-03/16-01/0003

URBROJ: 2168/02-01/3-16-7

Medulin, 21.11.2016

 

  

 Pročelnica
mr.sc. Jasmina Ritoša Benazić

 

 

PRILOG: