Zgrada Općine Medulin Općina 2021_1Nakon rekordne 42 točke dnevnoga reda novoformirana vlast u Medulinu zaključila je prvo operativno zasjedanje Općinskog vijeća. Od javnosti zanimljivijih točaka koje su izglasane tu je prostorno predviđanje “solarne farme” tj. elektrane iz obnovljivih izvora energije, smjene nadzornih odbora i upravnih vijeća svih općinskih poduzeća i ustanova te promjene statuta i limitiranje financijske slobode funkcijama direktora. Izglasana je i obnova sportske dvorane u Banjolama te je već na prvom vijeću vladajuća koalicija pokazala zrelost u borbi s divljom urbanizacijom.

 

Pročelnica Ana-Mari Počekaj izvijestila je o prijedlogu: Odluke o tumačenju pojmova koje se odnose na definiranje nadzemne etaže građevine, načina mjerenja visine građevine, izmijenjene definicije potkrovlja, tavana i podruma, definiran je pojam konačno zaravnatog terena te je dano tumačenje izgrađenosti građevne čestice; Izmjene i dopune Odluke o mirujućem prometu, prema kojoj su definirani novi standardi parkiranja osobnih automobila kod planiranja novih građevina, ali i definirani uvjeti osiguravanja parkirnih mjesta prilikom rekonstrukcije objekata; Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna UPU Valbonaša kojom je predložena promjena namjena površina unutar predmetnog plana na način da je u obuhvatu tog plana moguće planirati izgradnju građevine za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije – solarne elektrane snage do 10 MW; Odluke o V. izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Općine Medulin prema kojoj se redefiniraju uvjeti gradnje i uređivanja prostora u građevinskom području naselja a prvenstveno preciznije definicije stambenih jedinica, mogućnosti gradnje poluugrađenih i ugrađenih građevina, obvezu osiguranja potrebnog broja parkirnih mjesta, definiranje uvjeta izmjene prirodne konfiguracije terena (nasipavanje) i dr. Sve su predmetne odluke donijete jednoglasno.

 

Kako bi se što više olakšalo poslovanje zakupcima i korisnicima javnih površina te ublažile financijske posljedice epidemije, donijeta je odluka kojom su za 30% smanjeni iznosi zakupnina i naknade za korištenje javnih površina.

 

Nakon toga donijete su odluke temeljem kojih su održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda povjerene Albanežu; ostale komunalne djelatnosti – održavanje zelenih površina, javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima ( trgovi), održavanje čistoće javnih površina, održavanje groblja, održavanje plaža te prigodno ukrašavanje povjerene su Med eko servisu a Buži je dana prethodna suglasnost na Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama.

 

Vršitelj dužnosti pročelnika Marko Cukon izvijestio je o prijedlogu odluka o davanju suglasnosti na izmjenu i dopunu Statuta Dječjeg vrtića Medulin i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu kojom se isti usklađuje sa Zakonom o ustanovama i Zakonom o predškolskom odgoju, koje su također donijete jednoglasno.

 

Vijećnici su također dali suglasnost za provedbu ulaganja u sportsku dvoranu Banjole koje će se prijaviti na natječaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi – mjera 7.4.1. ukupne vrijednosti 397.000,00 kn.

 

Sukladno smjernicama Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa općinski vijećnici utvrdili su prijedloga imenovanja novih nadzornih odbora u Albanežu, MedEko Servisu, Buži, Medulinskoj rivijeri te članova upravnog vijeća Dječjeg vrtića Medulin i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Općine Medulin- Kamenjak, a odluku o njihovom imenovanju donijeti će načelnik Općine Medulin Ivan Kirac, kao skupština društva, odnosno predstavnik osnivača ustanova.

 

Odluka o osnivanju JU Kamenjak usklađena je sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a izmjenom izjava o osnivanju, odnosno društvenog ugovora Buže i Medulinske rivijere uvedena su ograničenja upravama društava na način da za pravne poslove iznad određene vrijednosti, zapošljavanje i sl. moraju zatražiti suglasnost nadzornog odbora. Time je iscrpljen obiman dnevni red, a sljedeća sjednica vijeća planira se za jesen.

 

OPĆINA MEDULIN
Foto/ Mario ROSANDA