Općinsko vijeće Općine Medulin donijeti će novu Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Medulin. Novu Odluku potrebno je donijeti sukladno članku 11. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17, 84/19).

 

Tekst prijedloga Odluke možete pročitati u prilogu.  Sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama pozivaju se svi zainteresirani da dostave mišljenja, primjedbe i  komentare o nacrtu prijedloga citirane Odluke.

 

PRILOG:

 

 

OPĆINA MEDULIN