Na temelju ĉlanka 30. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17) i ĉlanka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine br. 50/2017), Općinsko Vijeće Općine Medulin na svojoj 8.sjednici održanoj dana 31.sijeĉnja 2018.godine, donijelo je Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Medulin.

 

 

ODLUKU MOŽETE PROČITATI U PRILOGU.

 

 

PRILOG: