Javni poziv je objavljen danas 02. rujna 2019. godine. Ponude se predaju u zatvorenoj omotnici sa naznakom ,,Ponuda za kupnju vozila – ne otvaraj“ na adresu: Općina Medulin, Centar 223, 52203 Medulin u roku od 8 dana od objave nadmetanja na web stranici i oglasnoj ploči Općine Medulin.

 

Ponude se mogu slati i putem elektronske pošte na adresu: dalibor.lorencin@medulin.hr

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati. Dostavljene ponude neće se javno otvarati.

 

Više informacija u prilogu.

 

PRILOG:

Javni poziv za dostavu pisanih ponuda prodaja automobila