Općina Medulin je objavila Javni poziv za dodjelu sredstava za razvoj malog gospodarstva i poduzetništva na području općine Medulin za 2021. godinu.

 

Za razvoj malog gospodarstva i poduzetništva provoditi će se sljedeće mjere :

 

  1. Jačanje konkurentnosti poduzetnika,
  2. Potpore poduzetnicima za financiranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije i nacionalnih fondova,
  3. Sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete,
  4. Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje,
  5. Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita i
  6. Startup impuls.

 

Korisnici potpora za mjere financirane od strane Općine Medulin iz Javnog poziva mogu biti obrti ili trgovačka društva koja posluju i imaju registrirano sjedište na području općine Medulin.

 

 

Zahtjev za dodjelu potpore sa potrebnom dokumentacijom podnosi se do 17. prosinca 2021. godine, odnosno do iskorištenja sredstava.

 

Korisnici se mogu prijaviti na najviše dvije mjere. Izuzeće predstavlja mjera Startup impuls, na koju se korisnici mogu dodatno prijaviti ukoliko ispunjavaju uvjete iz te mjere. Mjera Startup impuls je dodatna mjera za sebe te omogućava uz prijavu na druge dvije mjere i treću prijavu, odnosno prijavu na ovu mjeru.

 

Detalje možete pročitati u Javnom pozivu koji se nalazi u prilogu, te preuzeti potrebne Obrasce prijava za pojedinu mjeru i Izjave.

 

OPĆINA MEDULIN 

 

Prilog:

 

Obrasci prijava za pojedinu mjeru 

 

1_Obrazac prijave Jačanje konkurentnosti poduzetnika

2_Obrazac prijave Potpore za projekte EU i nacionalnih fondova

3_Obrazac prijave Ulaganje u standarde kvalitete

4_Obrazac prijave Potpore za novo zapošljavanje

5_Obrazac prijave Potpore za samozapošljavanje

6_Obrazac prijave Polaganje stručnih i majstorskih ispita

7_Obrazac prijave Startup impuls

 

Izjave

 

1_Izjava o  korištenim  potporama male_vrijednosti_u_2021.

2_Izjava obveznika o upisu u sustav PDV_a

3_Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka

4_Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

5_Izjava o obvezi povrata dobivene potpore