Općina Medulin na temelju Odluke Načelnika o objavi javnog natječaja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Medulin, KLASA: 363-01/19-01/0025, URBROJ: 2168/02-03/04-19-7 od dana 15. srpnja objavljuje Natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Medulin.

 

 

Rok za dostavu ponuda je 31.07.2019. godine do 12,00 sati. Tekst natječaja sa svim njegovim uvjetima kao i obrazac ponude možete pronaći u prilogu.

 

 

PRILOG: