Načelnik Općine Medulin donio je dana 12. rujna 2019. godine Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Medulin, KLASA: 363-01/19-01/0011, URBROJ; 2168/02-03/04-19-23.

 

 

Ista je objavljena dana 13. rujna 2019. godine na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske  gdje se dokumentacija za nadmetanje može preuzeti.

U nastavku se objavljuje tekst Dokumentacije za nadmetanje koju možete preuzeti i na ovim stranicama.

 

 

PRILOG:

DON

 

OPĆINA MEDULIN