Adresa

Općina Medulin

Centar 223

52203 Medulin

HRVATSKA

Telefon: +385 (0) 52 385 650

Telefax: +385 (0) 52 385 660

 

E-mail:  opcina@medulin.hr

Upravni odjel za poslove načelnika

Radno mjesto Ime i prezime telefon e-mail:
Načelnik Goran Buić 385-652 goran.buic@medulin.hr
Zamjenik Načelnika Damir Demarin 385-652 damir.demarin@medulin.hr
Administrativna tajnica Dušanka Mihaljević 385-652 duska@medulin.hr
Pročelnica Upravnog odjela za poslove načelnika Jasmina Ritoša Benazić 385-678 jasmina.ritosa@medulin.hr
Viša stručna suradnica za razvojne projekte i fondove Barbara Floričić 385-676 barbara.floricic@medulin.hr
Viša stručna suradnica za razvojne projekte i fondove Ana-Mari Počekaj 385-679 anamari.pocekaj@medulin.hr

Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti 

Radno mjesto Ime i prezime telefon e-mail:
Pročelnica Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti Suzana Racan Stern 385-654 suzana.racanstern@medulin.hr
Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti Marko Cukon 385-656 marko.cukon@medulin.hr
Viša stručna suradnica za društvene djelatnosti Sonja – Barbara Bader 385-657 sonja@medulin.hr
Viši stručni suradnik za opće poslove i informatiku Dalibor Lorencin 385-656 dalibor.lorencin@medulin.hr
Refentica za poslove arhive i pisarnice Branka Peruško 385-655 branka.perusko@medulin.hr
Refentica za poslove u pisarnici Ines Savić 385-677 ines.savic@medulin.hr
Portirka Željka Đurić 385-650
Spremačica Milena Mandić 385-650
Spremačica Dolores Žmak 385-650
Domar Ivan Siljan 385-655

Upravni odjel za prostorno planiranje i komunalni sustav

Radno mjesto Ime i prezime telefon e-mail:
Pročelnica Upravnog odjela za prostorno planiranje i komunalni sustav Zdenka Vratović 385-674 zdenka.vratovic@medulin.hr
Viša stručna suradnica za prostorno planiranje Marija Vareško 385-663 marija.varesko@medulin.hr
Viša stručna suradnica za komunalne djelatnosti Diana Pikelj Milanović 385-658 diana.pikeljmilanovic@medulin.hr
Viša stručna suradnica za komunalne djelatnosti i nadzor Katica Cvek 385-665 katica.cvek@medulin.hr
Viši stručni suradnik za imovinsko pravne i komunalne djelatnosti Miroslav Kutlača 385-673 miroslav.kutlaca@medulin.hr
Viša stručna suradnica za izgradnju i komunalno održavanje Gorana Martinović 385-671 gorana.martinovic@medulin.hr
Viša stručna suradnica za izgradnju i komunalno održavanje Klara Finderle 385-668 klara.finderle@medulin.hr
Referent za komunalni sustav Neven Cukon 385-668 neven.cukon@medulin.hr
Referent za komunalni sustav Ervin Bičić 385-671 ervin.bicic@medulin.hr
Referentica – Prometni redar Marina Vitković 385-667 marina.vitkovic@medulin.hr
Referent- Komunalni redar Sanrdo Radošević 385-661
Referent- Komunalni redar Armin Grabar 385-661

Upravni odjel za proračun i financije

Radno mjesto Ime i prezime telefon e-mail:
Pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Silvija Perica 385-672 silvija.perica@medulin.hr
Viša savjetnica za računovodstvo i financije Daniela Ban Lenić 385-662 daniela.banlenic@medulin.hr
Viša stručna suradnica za općinske poreze Sandra Volf 385-653 sandra.volf@medulin.hr
Viša stručna suradnica za računovodstvo i financije Vedrana Sontag 385-664 vedrana.sontag@medulin.hr
Viša stručna suradnica za naplatu potraživanja Tatjana Danzante 385-672 tatjana.danzante@medulin.hr
Viša referentica za računovodstvo Karin Savatović 385-662 karin.savatovic@medulin.hr
Referentica za računovodstvo Dunja Boljunčić 385-669 dunja.boljuncic@medulin.hr

Korisni kontakti

Radno mjesto Ime i prezime telefon e-mail:
Službenik za informiranje Jasmina Ritoša Benazić 385-678 jasmina.ritosa@medulin.hr
Osoba zadužena za nepravilnosti Suzana Racan Stern 385-654 suzana.racanstern@medulin.hr
Kontakt policajci policijske postaje Pula,

Ured Medulin

Marin Santin

Andrijana Slunjski

091-255-8258

091-157-6459

kontaktpolicija@medulin.hr

Općinska poduzeća i javne ustanove

Poduzeće / ustanova telefon faks e-mail:
Albanež d.o.o., Pomer 1, 52100 Pula. 573-136

573-523

574-046 albanez@pu.t-com.hr
Med eko servis d.o.o. , Pomer 1, 52100 Pula 573-136 574-046 info@medekoservis.hr
Buža d.o.o. , Centar 58, 52203 Medulin 576 063 576 063 buza@buza.hr
Javna ustanova Kamenjak 575-283 575-283 ravnatelj@kamenjak.hr

Savjet mladih Općine Medulin

Ime i prezime telefon e-mail:
Ana Žufić – predsjednica 099/253-1893

099/600-1109

savjetmladihmedulin@gmail.com
Sandro Radošević – zamjenik predsjednice 098/1355-984 savjetmladihmedulin@gmail.com