Adresa

Općina Medulin

Centar 223

52203 Medulin

HRVATSKA

Telefon: +385 (0) 52 385 650

Telefax: +385 (0) 52 385 660

 

E-mail:  opcina@medulin.hr

Načelnik

Radno mjesto Ime i prezime telefon e-mail:
Načelnik Goran Buić 385-652 goran.buic@medulin.hr
Zamjenik Načelnika Damir Demarin 385-652 damir.demarin@medulin.hr
Administrativna tajnica Dušanka Mihaljević 385-652 duska@medulin.hr

Upravni odjel za EU projekte, međunarodnu suradnju i gospodarstvo

Radno mjesto Ime i prezime telefon e-mail:
Pročelnica Upravnog odjela za EU projekte, međunarodnu suradnju i gospodarstvo Barbara Floričić 385-678 barbara.floricic@medulin.hr
Viša stručna suradnica za mjesnu samoupravu i medije Ana Žufić 385-673 ana.zufic@medulin.hr
Viša stručna suradnica za razvojne projekte i gospodarstvo Jasmina Ritoša Benazić 385-676 jasmina.ritosa@medulin.hr

Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti 

Radno mjesto Ime i prezime telefon e-mail:
Pročelnica Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti Suzana Racan Stern 385-654 suzana.racanstern@medulin.hr
Administrativna tajnica Dušanka Mihaljević 385-652 duska@medulin.hr
Viši savjetnik za opće poslove i pomorsko dobro Marko Cukon 385-656 marko.cukon@medulin.hr
Savjetnica za društvene djelatnosti Sonja – Barbara Bader 385-657 sonja@medulin.hr
Viši stručni suradnik za opće poslove i informatiku Dalibor Lorencin 385-656 dalibor.lorencin@medulin.hr
Refentica za poslove arhive i pisarnice Branka Peruško 385-655 branka.perusko@medulin.hr
Refentica za poslove u pisarnici Ines Savić 385-677 ines.savic@medulin.hr
Portirka Željka Đurić 385-650
Spremačica Milena Mandić 385-650  milena.mandic@medulin.hr
Spremačica Dolores Žmak 385-650

Upravni odjel za komunalnu izgradnju i održavanje

Radno mjesto Ime i prezime telefon e-mail:
Pročelnik Upravnog odjela za komunalnu izgradnju i održavanje Goran Peruško 385-674 goran.perusko@medulin.hr
Savjetnica za izgradnju i komunalno održavanje Gorana Martinović 385-671 gorana.martinovic@medulin.hr
Savjetnica za imovinsko pravne i komunalne djelatnosti Zdenka Vratović 385-679 zdenka.vratovic@medulin.hr
Referent za izgradnju i održavanje Ervin Bičić 385-671 ervin.bicic@medulin.hr
Referentica – Prometni redar Marina Vitković 385-667 marina.vitkovic@medulin.hr
Referent – Komunalni redar Armin Grabar 385-661  armin.grabar@medulin.hr
Referent – Komunalni redar Sandro Radošević 385-661  sandro.radosevic@medulin.hr
Domar Ivan Siljan 385-655  ivan.siljan@medulin.hr

Upravni odjel za proračun i financije

Radno mjesto Ime i prezime telefon e-mail:
Pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Silvija Perica 385-672 silvija.perica@medulin.hr
Viša savjetnica za računovodstvo i financije Daniela Ban Lenić 385-662 daniela.banlenic@medulin.hr
Savjetnica za naplatu potraživanja Tatjana Danzante 385-672 tatjana.danzante@medulin.hr
Savjetnica za računovodstvo i financije Vedrana Sontag 385-664 vedrana.sontag@medulin.hr
Viša stručna suradnica za općinske poreze Sandra Volf 385-653 sandra.volf@medulin.hr
Viša referentica za računovodstvo Karin Savatović 385-662 karin.savatovic@medulin.hr
Referentica za računovodstvo Dunja Boljunčić 385-669 dunja.boljuncic@medulin.hr

Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Radno mjesto Ime i prezime telefon e-mail:
Pročelnica Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Ana-Mari Počekaj
Viša savjetnica za izdavanje akata i nadzor Diana Pikelj Milanović 385-658 diana.pikeljmilanovic@medulin.hr
Viši stručni suradnik za imovinsko pravne poslove Miroslav Kutlača 385-673 miroslav.kutlaca@medulin.hr
Viša stručna suradnica za izdavanje akata Katica Cvek 385-665 katica.cvek@medulin.hr
Viša stručna suradnica za izdavanje akata Klara Finderle 385-668 Klara.Finderle@medulin.hr
Viša stručna suradnica za prostorno planiranje Marija Vareško 385-663 marija.varesko@medulin.hr
Referent za izdavanje akata Neven Cukon 385-668 neven.cukon@medulin.hr

Korisni kontakti

Radno mjesto Ime i prezime telefon e-mail:
Službenik za informiranje Jasmina Ritoša Benazić 385-676 jasmina.ritosa@medulin.hr
Osoba zadužena za nepravilnosti Suzana Racan Stern 385-654 suzana.racanstern@medulin.hr
Kontakt policajci policijske postaje Pula,

Ured Medulin

Marin Santin

Andrijana Slunjski

091-255-8258

091-157-6459

kontaktpolicija@medulin.hr

Općinska poduzeća i javne ustanove

Poduzeće / ustanova telefon faks e-mail:
Albanež d.o.o., Pomer 1, 52100 Pula. 573-136

573-523

574-046 albanez@pu.t-com.hr
Med eko servis d.o.o. , Pomer 1, 52100 Pula 573-136 574-046 info@medekoservis.hr
Buža d.o.o. , Centar 58, 52203 Medulin 576 063 576 063 buza@buza.hr
Javna ustanova Kamenjak 575-283 575-283 ravnatelj@kamenjak.hr

Savjet mladih Općine Medulin

Ime i prezime telefon e-mail:
Ana Žufić – predsjednica 099/253-1893

099/600-1109

savjetmladihmedulin@gmail.com
Sandro Radošević – zamjenik predsjednice 098/1355-984 savjetmladihmedulin@gmail.com