Općina Medulin na temelju Zaključka Načelnika objavljuje NATJEČAJ za prodaju nekretnina prikupljanjem pisanih ponuda.

 

Nekretnine se prodaju prikupljanjem pisanih ponuda koje se zaprimaju u Općini Medulin, pisarnica, Medulin, Centar 223, u uredovno radno vrijeme ponedjeljak, srijeda i petak od 9.00 do 12.00 sati te utorak od 15.00 do 17.00 sati.

Pisana ponuda predaje se u zatvorenoj omotnici sa naznakom „ Ne otvarati – ponuda za natječaj“

 

 

Rok za dostavljanje pisanih ponuda je zaključno 16.12.2020.godine do 12 sati.

 

 

Ponude koje pristignu poštom ili budu predane u pisarnicu nakon toga roka smatrat će se zakašnjelima neovisno o datumu predaje ponude na poštu, te će se odbaciti.

Javno otvaranje ponuda održat će se 17.12.2020. godine u 13.30 sati u  prostorijama Općine Medulin, Centar 223/I.

 

 

Sve informacije u svezi ovog natječaja mogu se dobiti pri Upravnom odjelu za komunalnu izgradnju i održavanje Općine Medulin i to na email goran.perusko@medulin.hr ili miroslav.kutlaca@medulin.hr ili na tel. 881-381.

 

 

Tekst Natječaja možete pogledati u prilogu.

 

PRILOG:

 

 

OPĆINA MEDULIN