Javna rasprava o Prijedlogu Ciljanih izmjena i dopuna PPUO Medulin, provesti će se od dana 04. siječnja 2016. godine do dana 19. siječnja 2016. godine u ukupnom trajanju od 15 dana.

 

Javni uvid u Prijedlog Ciljanih izmjena i dopuna PPUO Medulin provesti će se od dana 04. sijeĉnja 2016. godine do dana 19. sijeĉnja 2016. godine u ukupnom trajanju od 15 dana. Javno izlaganje o prijedlogu Ciljanih izmjena i dopuna PPUO Medulin izvršiti će se dana 14. ožujka 2016. godine s početkom u 18:00 sati u u prostorijama Općine Medulin, Centar 58, I kat.

 

PRILOZI: