Natječaji – Ostalo

23 10, 2019

Objavljeni su rezultati javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Medulin za 2019. godinu, za prioritetno područje POTPORE IZDAVANJU KNJIGA

23.10.2019|Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

Objavljeni su rezultati javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Medulin za 2019. godinu, za prioritetno područje POTPORE IZDAVANJU KNJIGA.   Rezultate, odnosno Odluku [...]

1 10, 2019

Objavljen Javni poziv za iskazivanje interesa za korištenje školske sportske dvorane Osnovne škole Dr.Mate Demarina u Medulinu i balon dvorane Područne škole u Banjolama

01.10.2019|Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

Svi zainteresirani mogu podnijeti Zahtjev za korištenje dvorane na email tajnik@sportskazajednicamedulin.hr Klubovi i sportske udruge s više grupa (sekcija) trebaju predati zahtjev po grupama/sekcijama (kadeti, juniori, seniori i sl.)   Više informacija pročitajte u prilogu. [...]

13 09, 2019

Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Medulin

13.09.2019|Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

Načelnik Općine Medulin donio je dana 12. rujna 2019. godine Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Medulin, KLASA: 363-01/19-01/0011, URBROJ; 2168/02-03/04-19-23.     Ista je objavljena dana 13. rujna [...]

2 09, 2019

Objavljen Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju osobnih automobila

02.09.2019|Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

Javni poziv je objavljen danas 02. rujna 2019. godine. Ponude se predaju u zatvorenoj omotnici sa naznakom ,,Ponuda za kupnju vozila – ne otvaraj“ na adresu: Općina Medulin, Centar 223, 52203 Medulin u roku od [...]

31 07, 2019

Natječaj za prodaju nekretnina – produženje roka

31.07.2019|Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

Općina Medulin na temelju Zaključka Načelnika o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina objavila je NATJEČAJ za prodaju nekretnina.      Dana, 31. 07. 2019. godine objavljena je Izmjena natječaja temeljem koje se produžuje rok za dostavu [...]

16 07, 2019

Natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika

16.07.2019|Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

Općina Medulin na temelju Odluke Načelnika o objavi javnog natječaja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Medulin, KLASA: 363-01/19-01/0025, URBROJ: 2168/02-03/04-19-7 od dana 15. srpnja objavljuje Natječaj za obavljanje poslova [...]

15 07, 2019

Natječaj za prodaju nekretnina

15.07.2019|Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

Općina Medulin na temelju Zaključka Načelnika o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina objavljuje NATJEČAJ za prodaju nekretnina.     Javni natječaj otvoren je 15 dana od objave oglasa u Glasu Istre. Javno otvaranje ponuda održat će [...]

4 06, 2019

Poništen natječaj za zakup ugostiteljskih objekata u Arheološkom parku Vižula

04.06.2019|Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

Općina Medulin poništila je natječaj za zakup dva ugostiteljska objekta u Arheološkom parku Vižula, te će se raspisati novi, ponovljeni natječaj.     Općina Medulin

4 06, 2019

Objavljeni rezultati natječaja za financiranje iz područja zdravstva i socijalne skrbi

04.06.2019|Natječaji - Ostalo, Novosti i najave, Program javnih potreba|

Objavljeni su rezultati javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Medulin za 2019. godinu, za prioritetna područja zdravstva i socijalne skrbi.       [...]

31 05, 2019

Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuda za zakup javne površine u Općini Medulin – 2019. – II. sjednica

31.05.2019|Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

Povjerenstvo za provedbu natječaja za zakup javnih površina Općine Medulin, temeljem odredbe iz članka VI. Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Medulin za 2019. godinu KLASA: 021-05/19-01/0002, URBROJ: [...]